Crash land on a hostile planet where you'll have to build the strongest defenses if you wish to live to escape from it. But be warned... this planet is merciless. Build strong, and smart; else physics may flood or destroy your only hopes of survival.
Πρόσφατες κριτικές:
Ανάμεικτες (21) - 66% από τις 21 κριτικές των χρηστών στις τελευταίες 30 ημέρες είναι θετικές.
Όλες οι κριτικές:
Πολύ θετικές (2,795) - Το 90% από τις 2,795 κριτικές των χρηστών για αυτό το παιχνίδι είναι θετικές.
Ημερομηνία κυκλοφορίας:
10 Ιουλ 2018
Δημιουργός:
Εκδότης:

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Dig or Die

 

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (55)

4 Ιανουαρίου

Dig or Die v1.1 released!

This update brings new arts and animations for all monsters, new items, various tools and commands for map edition, and a lot of bug fixes and improvements.New edition tools are detailed in this wiki page: https://digordie.gamepedia.com/Modding_and_Mapping. Don't hesitate to complete it, or post a link to your own custom maps.

I'll now start working on a new game, and stop updating Dig or Die but for bug fixes or minor improvements. I'm not sure yet what I'll do next with Dig or Die as there are so much to do... hire a developer to work on it? find a partnership with another studio to continue it and port it to consoles (if you are one, contact me!)? Wait for some hypothetical Dig or Die 2 in order to change the game features in depth? I don't know yet.

As for my next game, it will be totally different from Dig or Die. I can't be sure if I'll manage to do something great, but I do think you'll find it very interesting, and really worth to work on it! I'll post something about it when it's time, but if you want to be sure not to miss it, register to my little mailing list (no spam, something like 1 mail per year): http://eepurl.com/cIQ0VD

Thanks again to all of you for your support during those last few years!

And here is the complete change log:


v1.1 (Build 854)

General

- New arts and anims for monsters and bosses (almost all, not yet complete)
- New item: Alarm. Flashing light with sound, when powered with a signal
- New item: Distance Sensor. Detect units around it (3 modes: green for players, red for monsters, blue for both). Added those 3 modes to the proximity sensor.
- New item: Composite Door
- New item: Mega Health Potion. Heal 100% of HP, cooldown 15s
- New item: Pheromones Potion. Attract monsters from further away
- New item: Invisibility Potion. Canceled if shoot or use item. Visually, player is almost invisible.
- New item: Ultimate Rebreather
- Item modification: Stealth Bracelet, changed from previous Invisibility Bracelet. Player is half-transparent. Monsters have more difficulty to find player (during the day): distance to detect, and to lose track, is reduced (half). Cancels only if shooting (player can dig). Usage 30s, cooldown 60s.
- Drone: it now stays in inventory, is called when you activate it. Recipe modified so they now are updates. Added transparency to AI speech bubble.
- Minimap: button to toggle a x2 zoom, and display the % of exploration
- Menu "CUSTOM GAMES" renamed into "OTHER WORLDS"
- Improve monthers pathfinding, to climb (especially platforms)
- Add localization in Traditional Chinese
- Update localization in Simplified Chinese, Dutch, French, German, Italian, Korean, Polish, Brazilian, Russian, Spanish, Japanese

Map edition tools

- Added an empty map in local files /DigOrDie_Data/SteamingAssets/Empty World. Work In Progress, various things left to do: manage monsters areas, bosses, strange rocks, minimap clearing.
- Clock day/night areas display now dynamic whatever the day/night durations, perfect precision now
- "Delete" key to remove items
- Made strange rock area dynamic, build those rocks anywhere with the Creative Brush.
- Organic rock heart is now dynamic too ; it regens a bit differently, player can "move" it. It can also be healed once killed with the Brush tool.
- If you spawn a boss with the Monster Gun, in Dev Mode (m_devMode=true in Creative Mode), it will set its lair/respawn area at this new position.
- Automatic character skin reset (open character window) if change of host (if map shared to someone else, even in solo)
- F4 debug : display the currently (daily) spawn monster
- Add basic rifle to recipes (useful for map edition)
- Added Scrap Metals recipe to ultimate autobuilder (useful for map edition)
- Adds an Auto-Builder Ultimate when activating the Dev Mode.
- New param: m_checkMinerals. Add some minerals (gold, etc.) at loading if not enough found (if players dug everything). True by default.
- New param: Dev Mode (m_devMode). Give invincibility, fast travel/fly/noclip with numeric keypad arrows, time change with PageUp/PageDown/Home/End keys.
- New param: m_dynamicSpawn. To make monsters spawn depending of the surrounding blocks & background (example: if crytals, spawn ants) like in Terraria (see wiki for more info).
- New param: m_rainY. Set rain/cloud altitude (880 in main world)
- New param: m_fastEvaporationYMax. Water evaporates very fast below (280 in main world).
- New params: m_sunLightYMin & m_sunLightYMax. Altitude where sky become caverns (no more sun light). Useful for map edition, as it changes some of the spawns. 600 & 665 in main world
- New param: m_lavaPressureBottomCycle. Lava altitude at the lowest point of its cycle. 2 in main world
- New command: /clearminimap. Clear Minimap (for map edition)
- New command: /clearbosses. To kill all bosses and delete their lair/respawn area
- New command: /clearminimapfog to clear the minimap fog (useful for map edition)
- New command: /clearkills to clear the killed monsters list (keep firefly & hounds) (useful for map edition)
- New command: /cleardaycounter to reset the day counter.

Bug Fix

- Prevent getting several similiar Hazardous Events following each other
- Fixed Meteor Shower and Earthquake for clients
- Fixed monsters spawning from altitude (and crashing stupidly)
- Ultimate Autobuilder don't consume items anymore when they are available
- Minimap : fixed bug when near map borders
- Fixed sync of blocks destroyed by grenade launcher
- Fixed other players name highlight (now only if item is beinbg dragged)
- Fixed bug that let projectiles go through walls when quick saving (+ other collisions issues when quick saving)
- Fixed some texts not updating when changing language (game creation & lobbies screen)
- Monster Gun: bosses spawn with right clic are now aggressive
- Monster Gun: Spawn monsters with Monster Gun are not killed anymore at loading.
- Fixed bug (at loading) with lava cycle skip & organic rock kill
- Fixed an issue with the input field while saving game
- Fixed bug that prevented infiltration when water pressure was > 83

Balance

- Potion regen: +150% instead of +200%
- Potion armor (-30% damages ) applied before armor (so more effective)
- Critics damage : x3 instead of x2
- Plasma Sniper: 35 damages instead of 45, but 25% of critics chance instead of 5%
- Armor Potion now reduce damage by 30%
- Precision Potion: 20% more chance instead of 30%
- Increased drowing monster damage (2+ 5% of max HP)
- Fishes damages in air are now the same as drowning monsters
- Under The Sea mode: modify shape of the bottom of the sea to let player go closer to the gas rock islands
- Under The Sea mode: MadCrab easier to find (bigger lair)
- Under the Sea: spawning zone for T3 monster a bit higher so players can reach the cavern ceiling more easily.
- Default mode: granit caverns a bit longer, more connected
- Base Defense mode: move all bosses (now better hidden)
- Demon aim better when player is running
- Regeneration Potion ticks duration changed. One tick every 1.6s (still 150% of hp healed over 60s - so heal ticks of 1/2/3/4 hp depending of difficulty)
- Grenade Launcher cannot damage T4 & T5 rocks
- All electric components recipes produce 2 instead of 1
- HP Regen Potion cost modified (3 blue flower instead of 4)
- Precision Potion cost modified (7 High Radioactive Blood instead of 10)
- Armor Potion cost modified (7 High Radioactive blood instead of 10, no more dead plants)
- Speed Potion cost modified (now 3 Deep Cave Tree Seeds and 7 Highly Radioactive Blood)
- Invisibility potion recipe change (deadly blood)
- Mega potion recipe change (build 1 instead of 3 - change for big potions too)
- Sapphire emit a bit of light

Minor

- New Command: /killme
- Crafting group: "minerals / materials" now together
- Add contrast & modify colors of steel platforms and composite walls
- AI: improve bubbles colors to be more readable at day & night
- AI message when near a rare mineral
- AI message to explain there is no normal loot at night
- Help: says we can place dirt but not rock; and that we can drag&drop items onto the other players names
- Update english localization
41 σχόλια Περισσότερα

27 Νοεμβρίου 2018

v1.1 Work In Progress

Major v1.1 update will soon be ready!


Today I uploaded on the beta branch a version with two of the major v1.1 features:
- New arts and animations for all monsters and bosses! You can already see most of them in the beta version (still work in progress however)
- Tools to help players to create or customize a map: a "dev mode" param to get full invincibility, fast travel and no collision ; a param to make monsters spawn dynamically depending of the surrounding mineral backgrounds ; and various other commands and params (Here is the wiki page to explain them: https://digordie.gamepedia.com/Modding_and_Mapping ).

V1.1 will also have a lot of balance, some new items (not yet done), a minimap zoom, and various bug fixes

It will probably be the last major update of the game for some time, as after this one i'll start working on a new game.
I'll see if I can find some partnership, or hire a developer to continue major updates for Dig or Die. If not, I'll work only on bug fixes and minor improvements for Dig or Die, and focus mostly on my next game (which will not be Dig or Die 2, at all)

22 σχόλια Περισσότερα

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Explore, fight, craft and build your defenses! Enjoy a unique and innovative game:


Strategy: survive massive attacks each night by building strong walls and placing turrets wisely.
Physics: build wisely or your structures will collapse! And you will need them to defend your base, or build bridges and high towers to access remote locations.
Water cycle: rain, infiltration, underground rivers and lakes... be careful during the heavy rains, or you could be surprised by a sudden water level rise!

You are a representative of the CRAFT & Co company. You are selling automated fabrication tools across the galaxy when your spacecraft crashes into a hostile planet. Use the tools you sell and the local resources to build up all of what you'll need to survive and eventually be able to escape the planet.

New content!

• Play classic solo or multiplayer co-op, or try the custom game modes: Under the Sea (start in a cave under a huge ocean!), Sky World (a random world composed of hundreds of flying islands), or Base Defense (no exploration, only base building and defense).
• Activate the Hazardous Events option to trigger various surprises like Meteor Shower, Rain Flood, Earthquake, Volcano Eruption or even a Sharkstorm!
• Enjoy Creative Mode and produce all items for free. This includes cheated items and tools to modify terrain or even create water and lava!

Gameplay:

Fun from the start: no awfully slow digging, so you can concentrate on the exploration, fights and strategy.
Game's final objective: you must build a rocket ship to escape the planet.
Strategy survival: the game is a survival game in a strategic meaning. No hunger needs, the whole point of the game is to survive to the massive attacks each night. And to do that, you will have to explore the world to gather resources and craft your defenses.

Fights:

• No swords, magic or flying clown monsters here! It's a consistent science-fiction world, with fast and fun laser guns fights!
Intelligent monsters: they will find the best path to attack your defenses. And be careful: even if they can't move through walls, they can still destroy them!
Difficulty progression: only the species of monsters you have already killed before attack during the night (they must have taken ill!). So you can progress at your own pace and choose when you are ready to move forward and fight stronger monsters.
AI companion: your crashed ship contains an AI that survived and will give you useful advices (or not!). Build him a drone so he can follow you and even help you fight the monsters!

World Simulation:

• Huge world with global real-time simulation of the environment, physics, water cycle and lighting.
Electricity: build solar panels or functional hydroelectric generators to power your base’s most advanced items!
Plants simulation: plants naturally grow and spread if their life-conditions are met. Create some farms with artificial sun lamps and irrigation.
Procedurally generated world: Major areas locations are specific to benefit from a logical game progression, but detailed layout of surface, caverns, ores, etc. are unique at each playthrough.

Crafting and Building:

Crafting: You dig minerals, harvest plants and kill some monsters and bosses in order to craft better items and defenses. But the digging is really fast, your inventory space is infinite and all crafting recipes are displayed, so you don’t waste all your time on grinding or wikis and can concentrate on setting up better defenses.
Base construction: You build a fortress, not a holiday house. So you won't find hundreds of flowerpots or tapestries, but rather turrets, strong walls and useful machines. Remember the Starship Troopers or Aliens movies atmosphere!

Απαιτήσεις συστήματος

  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ:
  • ΛΣ: Windows XP, Vista, 7, 8, 10
  • Επεξεργαστής: Intel 2.4 GHz, Amd FX-8350 or better
  • Μνήμη: 1 GB RAM
  • Γραφικά: 256MB video memory, capable of shader model 2.0
  • DirectX: Έκδοση 9.0
  • Αποθήκευση: 500 MB διαθέσιμος χώρος
  • Επιπλέον σημειώσεις: Mouse, Keyboard. Edit on 2016/03/25: caution, the game doesn't work on some Win XP 32bits hardware (not everyone), and i'm not sure if i'll be able to fix it. So you can ask a refund if that's the case for you

Τι λένε οι επιμελητές

91 επιμελητές αξιολόγησαν αυτό το προϊόν. Πατήστε εδώ για να τους δείτε.

Κριτικές πελατών

ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ


ΤΥΠΟΣ ΑΓΟΡΑΣ


ΓΛΩΣΣΑ


Εύρος ημερομηνιών
Για προβολή κριτικών εντός ενός εύρους ημερομηνιών, πατήστε και σύρετε μια επιλογή στο γράφημα ή πατήστε πάνω σε μια συγκεκριμένη μπάρα.

Εμφάνιση γραφήματοςΕΜΦΑΝΙΣΗ ΩΣ:
Δοκιμαστική έκδοση κριτικών ΝΕΟ!
Όταν ενεργοποιηθεί, θα ταξινομήσει τις κριτικές με βάση τη χρησιμότητά τους. Διαβάστε περισσότερα για αυτό στην ανάρτηση στο blog.
Εμφάνιση γραφήματος
 
Απόκρυψη γραφήματος
 
Φίλτρα
Δοκιμαστική έκδοση χρησιμότητας κριτικών - Ενεργή
Δεν υπάρχουν περισσότερες κριτικές που να ταιριάζουν με τα παραπάνω φίλτρα
Ρυθμίστε τα παραπάνω φίλτρα για να δείτε άλλες κριτικές
Φόρτωση κριτικών...