Yêu cầu hỗ trợ gần đây
Hạng mục hỗ trợ
Được gửi 24 giờ trước
  Thời gian phản hồi thông thường
 
Yêu cầu hoàn tiền 318,818   54.00 phút tới 5.15 giờ
Phục hồi & an ninh tài khoản 30,077   15.42 phút tới 21.29 giờ
Hỗ trợ mua hàng & hóa đơn 12,302   2.39 giờ tới 16.22 giờ
Hỗ trợ kỹ thuật Steam & trò chơi 3,869   1.10 giờ tới 1.61 ngày