Civilization VI zapewnia całkiem nowe możliwości interakcji ze światem, poszerzania granic swojego imperium, rozwoju kultury i konkurowania z największymi przywódcami historii w walce o stworzenie cywilizacji, która wytrzyma próbę czasu.
Recenzje użytkowników:
Najnowsze:
Mieszane (633) - 49% z 633 recenzji użytkowników z ostatnich 30 dni było pozytywnych.
Ogółem:
W większości pozytywne (19,282) - 73% z 19,282 recenzji użytkowników dla tej gry jest pozytywnych.
Data wydania: 20 października 2016

Zaloguj się, aby dodać tę pozycję do listy życzeń, zacząć ją obserwować lub oznaczyć ją jako ignorowaną

Kup Sid Meier's Civilization VI

Kup Sid Meier's Civilization VI - Digital Deluxe

Kup Steam Controller + Civilization VI Digital Deluxe

Zestaw 2 produktów: Steam Controller, Sid Meier's Civilization VI - Digital Deluxe

Kup Strategy Game of the Year Bundle PAKIET (?)

Zestaw 2 produktów: XCOM 2, Sid Meier's Civilization VI

Kup Steam Controller + Civilization VI

Zestaw 2 produktów: Steam Controller, Sid Meier's Civilization VI

 

Najnowsze aktualizacje Wyświetl wszystkie (54)

21 kwietnia

Sid Meier’s Civilization® VI: ‘Spring 2017 Update’ is Live on Mac and Linux Steam!The next update in the award-winning Sid Meier’s Civilization franchise is live for Mac and Linux on Steam! This update includes a number of balance changes, AI adjustments, multiplayer changes, and bug fixes. There is also a new premium DLC available for purchase!

Persia and Macedon Civilization & Scenario Pack

Persia, led by Cyrus, is perfect for players who want to build a rich empire, and who aren’t afraid to launch a sudden, unexpected military strike. Macedon, led by Alexander the Great, is a powerhouse conquering civ, with special units and abilities that let Macedon bring the world under its control from early in the game.

The DLC pack also includes two new Wonders and a new Scenario: The Conquests of Alexander. Can you conquer the known world before your time runs out?

For the full set of changes to the Steam Mac/Linux version, see below:

Civilization VI Mac/Linux – 1.0.0.129

[BALANCE CHANGES]

• Harbors now give a major adjacency bonus with the City Center, +1 Food to all Coast tiles when the Lighthouse is built, and +2 Gold to all Coast tiles when the Seaport is built.

• Australia now gets +1 for Charming/+3 for Breathtaking on the four affected
districts (had been +2/+4) to compensate for the Harbor boost above

• Royal Navy Dockyard now always provides +1 Trade Route capacity, even if the city already has a Commercial Hub. This makes it more useful, even when
England builds it on its home continent.

• Added “Future Civic” to the end of the Civics Tree, a repeatable Civic to research and add to the player score.

• Bomber units are now more effective against cities.

• Swordsman are now reduced to 36 combat strength.

• Damages now remain on City and Encampments when a city is traded.

• Siege units with bonus movement (e.g. from Great Generals or Persian surprise war) can still shoot after moving as long as they still have 2 MP.

• Adjusted Warmonger penalties for Diplomatic status:

o When applying a warmonger diplomatic penalty for EITHER declaring war or capturing a city, reduce that penalty if you are enemies with the target of that warmongering as follows:

-20% warmongering if this is against a player you have denounced

-40% warmongering if this is against a player you are at war with

o NOTE: This is not used in situations where you are fighting a Joint War
against the target power or when Sumeria joins as ally in war (in both those cases the penalty is still zero).

o EXAMPLE: Macedon is at war with Persia. If India goes to war with Persia
sometime in the middle of this Macedonian/Persian War and captures a
Persian city, Macedon will reduce its warmonger penalty against India by
40%.

• Adjusted Warmonger penalties for City Population:

o When applying a warmonger diplomatic penalty for capturing a city, reduce that penalty if the city is smaller than the average city in the game as follows:

If the city’s population after conquest is below the average population of all
the cities in the game, reduce the warmonger penalty by the percentage that city’s population is below the average.

o EXAMPLE: Persepolis is conquered and its population after conquest is 6.
But the average size of a city in the game is 8. So this city is 2 / 8 = 25%
below the size of the average city in the game. Therefore the warmonger
penalty is reduced by 25%.

[AI TUNING]

• Improved coordination for multiple attacking units.

• Ranged units better understand how to capture civilian units.

• AI should now generally accept embassies when neutral, and reject when
unfriendly.

• When asking an AI to equalize a deal that has elements on both sides of the
deal, it will consider a gold-only change before looking at other possibilities.

• Increased AI’s desire to repair pillaged Districts and Buildings.

• Minor civs will no longer go after policies that give them extra influence they can never use.

• Made it easier to meet the positive side of the environmentalist agenda

• AI will now build multiple Neighborhoods.

[BUG FIXES]

• The Great Works tooltip in the deal now shows extended information.

• Melee units can no longer attack embarked units.

• Pillaged improvements no longer provide Pantheon bonuses.

• Fixed double-counting of Appeal from Improvements.

• Fixed broken gossip message about Seaside Resorts that made them always mention a "lost city".

• John Curtin is now referred to as “Prime Minister” and not “President” in the
Outback Tycoon scenario.

• Fixed an issue where previously constructed buildings were not showing up
properly on the Production Chooser.

• The World Tracker now keeps its open/closed state between turns.

• Additional bug fixes.

[MULTIPLAYER]

• Updating Global Thermonuclear War scenario's Proxy War victory condition to support team play.

• Expanded internet games list to show results from additional regions

• Games list was frequently not showing all available games due to UI bug.

[MISC]

• Added more civs to the True Start Location Earth map.

• Separated war/peace notifications into major civs vs. city-state.

• Added additional information to Defeat/Victory screens, so players will be clearer on why they have lost the game.

• Added "special ability" stars to techs and civics that unlock new functionality.

• Added invasion warnings to Poland scenario

• Added new Capabilities data base table to disable select game systems for
scenarios and mods.

• Added text labels differentiating Official and Community content in the Lobby
screen.

[ADDITONAL CONTENT]

• Fixed issues in the Additional Content menu with mods that contained very long strings.

• The "ImportFiles" modding action now works as a Frontend action.

• The "UpdateIcons" action now supports SQL files in addition to XML files.

• Multiple files can now be specified in the "AddGameplayScripts" Ingame action.

• Added a "DoNothing" Frontend action and Ingame action. This action is useful as a placeholder or as a container that includes other actions.

• The localization database is now written out to the cache folder.

Komentarzy: 46 Więcej

28 marca

Civilization VI: Aktualizacji „Wiosna 2017”


Aktualizacja Civilization VI o nazwie „Wiosna 2017” wprowadza liczne zmiany w sztucznej inteligencji, grze wieloosobowej i balansie rozgrywki oraz zawiera poprawki wykrytych błędów. Dostępna jest już teraz dla graczy korzystających z systemu Windows, a wkrótce trafi na komputery Mac oraz system Linux.

Zmiana balansu dzielnicy portowej zawarta w tej aktualizacji wyrównuje korzyści z różnych dzielnic. Dodano też drobne zmiany do kar za wojowniczość, tak by z pełną siłą uderzały w graczy, którzy odbierają przeciwnikom najcenniejsze miasta.

Pełną listę zmian wprowadzonych w aktualizacji „Wiosna 2017” prezentujemy poniżej:

[ZMIANY BALANSU]

o Od teraz dzielnice portowe zapewniają dużą premię za sąsiedztwo z centrum miasta, +1 do żywności ze wszystkich pól wybrzeża po wybudowaniu latarni morskiej oraz +2 do złota ze wszystkich pól wybrzeża po wybudowaniu portu morskiego.
o Australia dostaje premię +1 za czarujące i +3 za niesamowite pola czterech objętych działaniem dzielnic (do tej pory było +2/+4), aby zrekompensować opisane wyżej wzmocnienie dzielnicy portowej.
o Od teraz dzielnica Stoczni Marynarki Królewskiej zawsze zapewnia +1 do maksymalnej liczby szlaków handlowych, nawet jeśli w mieście jest już dzielnica biznesowa. Dzięki temu zwiększa się jej przydatność, nawet jeśli Anglia wybuduje ją na swoim rodzimym kontynencie.
o Do drzewa idei dodano powtarzalną ideę przyszłości, której opracowanie zwiększa wynik punktowy gracza.
o Zwiększono skuteczność ataku bombowców na miasta.
o Zmniejszono siłę bojową zbrojnych do 36.
o Od teraz uszkodzenia miasta i dzielnic wojskowych nie znikają, gdy miasto stanie się przedmiotem wymiany.
o Jednostki oblężnicze z premią do ruchu (np. dzięki wielkim generałom lub w przypadku jednostek perskich dzięki wojnie z zaskoczenia) mogą przeprowadzić ostrzał po tym, jak się poruszą, o ile tylko dysponują 2 punktami ruchu.
o Wprowadzono zmiany do kar za wojowniczość dotyczące statusu dyplomatycznego:
o Podczas nakładania dyplomatycznej kary za wojowniczość za wypowiedzenie wojny lub przejęcie miasta zostaje ona zmniejszona według następujących zasad, jeśli jesteś wrogiem państwa będącego celem agresji:
 -20%, jeśli wrogie działania skierowane są przeciwko cywilizacji, która cię wcześniej potępiła;
 -40%, jeśli wrogie działania skierowane są przeciwko cywilizacji, z którą toczysz wojnę.
o UWAGA: Powyższe reguły nie dotyczą sytuacji, gdy gracz bierze udział we wspólnej wojnie przeciwko danej cywilizacji lub gdy Sumeria dołącza do wojny jako sojusznik (w obu sytuacjach kara nie jest nakładana).
o PRZYKŁAD: Macedonia toczy wojnę z Persją. Jeśli w trakcie tego konfliktu Indie wypowiedzą wojnę Persji i zajmą perskie miasto, to Macedonia za wojowniczość przeciwko Indiom otrzyma karę mniejszą o 40%.
o Wprowadzono zmiany do kar za wojowniczość dotyczące populacji miast:
o Podczas nakładania kary za wojowniczość za przejęcie miasta zostaje ona zmniejszona według następującej reguły, jeśli przejęte miasto jest mniejsze niż średnie miasto w grze:
Jeśli populacja miasta po podboju jest mniejsza niż średnia populacja wszystkich miast w grze, kara za wojowniczość jest zmniejszana o tyle procent, o ile populacja tego miasta znajduje się poniżej wyliczonej średniej.
o PRZYKŁAD: Persepolis zostało podbite, a jego populacja po podboju wynosi 6. Średnia wielkość populacji miast w grze wynosi 8. Oznacza to, że Persepolis znajduje się 25% (2/8 = 25%) poniżej średniej. W związku z tym kara za wojowniczość zostaje zmniejszona o 25%.

[ZMIANY W SI]

• Poprawiono koordynację jednostek przeprowadzających wspólny atak.
• Od teraz jednostki dystansowe lepiej rozumieją, w jaki sposób pojmać jednostki cywilne.
• Od teraz SI powinna w większości przypadków zgadzać się na ambasady neutralnych cywilizacji i odrzucać propozycje tego typu od wrogów.
• Od teraz SI poproszona o uczynienie uczciwszą propozycji, w której obie strony coś zaoferowały, w pierwszej kolejności rozważy zmianę związaną ze złotem.
• Zwiększono chęć SI do naprawiania splądrowanych dzielnic i budowli.
• Pomniejsze cywilizacje nie będą już dobierać doktryn zapewniających im wpływy, których nigdy nie będą w stanie wykorzystać.
• Ułatwiono wypełnienie celów ekologa.
• Od teraz SI będzie budowała wiele dzielnic osiedlowych.

[NAPRAWIONE PROBLEMY]

• Od teraz podpowiedź do wielkich dzieł na ekranie propozycji wyświetla więcej informacji.
• Jednostki walczące w zwarciu nie mogą już atakować zaokrętowanych jednostek.
• Splądrowane ulepszenia nie zapewniają już premii panteonu.
• Poprawiono podwójne naliczanie atrakcyjności płynącej z ulepszeń.
• Naprawiono niedziałającą pogłoski o nadmorskich kurortach, która zawsze wspominała o zaginionym mieście.
• Od teraz w angielskiej wersji językowej scenariusza „Potentat australijskiego pustkowia” John Curtin określany jest jako „Prime Minister”, a nie „President”.
• Naprawiono błąd, przez który wzniesione już budowle nie były wyświetlane prawidłowo w menu wyboru produkcji.
• Od teraz panel podglądu postępu utrzymuje swój stan (otwarty/zamknięty) po przejściu do kolejnej tury.
• Naprawiono też inne problemy.

[GRA WIELOOSOBOWA]

• Zaktualizowano warunki osiągnięcia zwycięstwa poprzez wojnę zastępczą w scenariuszu „Globalna wojna termonuklearna”, by uwzględnić rozgrywkę drużynową.
• Rozszerzono listę gier w Internecie, tak aby uwzględniała wyniki z dodatkowych regionów.
• Lista rozgrywek nie pokazywała wszystkich dostępnych gier z powodu błędu interfejsu.

[INNE]

• Dodano kolejne cywilizacje do mapy Ziemi z historycznymi pozycjami początkowymi.
• Podzielono powiadomienia o wojnie i pokoju na dwie grupy: dotyczące dużych cywilizacji i miast-państw.
• Wprowadzono dodatkowe informacje na ekranach zwycięstwa i porażki, aby jeszcze przystępniej wyjaśnić graczom przyczynę porażki.
• Dodano gwiazdy „specjalnych umiejętności” do technologii i idei, które odblokowują nowe funkcje.
• Dodano ostrzeżenia o inwazji w scenariuszu Polski.
• Dodano nową tabelę opartą na danych o możliwościach, aby wyłączyć systemy wyboru gry dla scenariuszów i modyfikacji.
• Aktualizacje funkcji ARX dla scenariuszy.
• Dodano etykiety tekstowe w celu wyraźnego odróżnienia na liście rozgrywek zawartości oficjalnej od tworzonej przez społeczność.

[DODATKOWA ZAWARTOŚĆ]

• W grze
o Naprawiono problem w menu zawartości dodatkowej powodowany przez modyfikacje zawierające bardzo długie opisy.
o Akcja modyfikująca (modding action) „ImportFiles” działa teraz jako akcja frontendowa (Frontend action).
o Akcja „UpdateIcons” wspiera już nie tylko pliki XML, ale też SQL.
o Od teraz akcja w grze (Ingame action) o nazwie „AddGameplayScripts” umożliwia wskazanie wielu plików.
o Dodano akcję w grze i frontendową o nazwie „DoNothing”, którą można wykorzystać jako symbol zastępczy lub pojemnik zawierający inne akcje.
o Od teraz baza danych lokalizacji zapisywana jest w folderze podręcznym.
• Zestaw narzędzi Development Tools
o Od teraz program uruchamiający SDK jest zamykany, gdy użytkownik uruchomi aplikację.
o ModBuddy nie wyświetla już komunikatu o błędzie: Parameter "escapedValue" cannot be null, gdy nie zainstalowano pakietu Development Assets.
o Dodano kolorowanie składni SQL w ModBuddy.

Pakiet cywilizacji i scenariusza Persji i Macedonii
Przygotuj się do przejęcia władzy nad światem epoki klasycznej, stojąc na czele dwóch nowych cywilizacji w Civilization VI!

Persja rządzona przez Cyrusa to idealny wybór dla graczy pragnących stworzyć bogate imperium i nieobawiających się przeprowadzania nagłych ataków na sąsiednie cywilizacje. Macedonia z Aleksandrem Wielkim to potężna machina podbijająca kolejne imperia, dysponująca specjalnymi jednostkami i umiejętnościami, które pozwalają jej przejąć kontrolę nad światem już na wczesnym etapie rozgrywki. Pakiet zawiera również dwa nowe cuda oraz scenariusz „Podboje Aleksandra”. Czy zdołasz podbić cały znany świat, nim czas dobiegnie końca?

Pakiet cywilizacji i scenariusza Persji i Macedonii jest dostępny już teraz dla graczy korzystających z systemu Windows, a wkrótce trafi również na Maca oraz na system Linux. Każdy, kto kupił wydanie Digital Deluxe Edition, otrzyma dostęp do pakietu automatycznie.

o Persja
- Unikalna umiejętność cywilizacji: +1 do maksymalnej liczby szlaków handlowych po opracowaniu filozofii politycznej. +2 złota i +1 kultury dzięki szlakom łączącym własne miasta. Drogi na obszarze własnego terytorium wpływają na ruch jednostek tak, jakby były o jeden poziom bardziej zaawansowane.
- Unikalna umiejętność Cyrusa: +2 do ruchu przez 10 pierwszych tur po wypowiedzeniu wojny z zaskoczenia. Brak obniżenia dochodów z okupowanych miast. W kwestii kary za wojowniczość i zmęczenia wojną wojna z zaskoczenia traktowana jest jak wojna formalna.
- Nieśmiertelni: Dostępna wyłącznie Persji jednostka walcząca w zwarciu i zastępująca zbrojnych. Dysponuje też atakiem dystansowym o zasięgu 2 pól. Duża siła obronna.
- Pairidaeza: Ulepszenie odblokowywane wraz z opracowaniem idei państwowej siły roboczej. Nie można wybudować w sąsiedztwie innej pairidaezy. Zapewnia +2 złota i +1 kultury, dodatkowo +1 złota za każde sąsiadujące z nią centrum miasta i dzielnicę biznesową oraz +1 kultury za każdą sąsiadującą dzielnicę kulturalną i świątynną. +2 do atrakcyjności. +1 kultury po opracowaniu idei błyskawicznej relokacji. Przekształca kulturę na turystykę po opracowaniu technologii lotu.

https://www.youtube.com/watch?v=WeHMzikmuZE&t=5s
o Macedonia
- Unikalna umiejętność cywilizacji: Podbój miasta daje przyśpieszenia: eurekę za każdą dzielnicę wojskową i kampus w zdobytym mieście oraz inspirację za każdą dzielnicę świątynną i kulturalną.
- Unikalna umiejętność Aleksandra: „Na koniec świata” – zmęczenie wojną nie wpływa na miasta. Wszystkie jednostki bojowe odzyskują pełnię zdrowia, gdy gracz przejmie miasto z cudem świata.
- Hetajrowie: Dostępna wyłącznie Macedonii jednostka ciężkiej kawalerii zastępująca konnicę. +5 do siły bojowej, gdy na sąsiednim polu znajduje się wielki generał. +5 punktów wielkiego generała po zabiciu jednostki wroga. Rozpoczyna rozgrywkę z 1 darmowym awansem.
- Hypaspiści: Dostępna wyłącznie Macedonii jednostka walcząca w zwarciu zastępująca zbrojnych. +5 do siły bojowej podczas oblegania dzielnic. 50% dodatkowej premii wsparcia.
- Basilikoi Paides: Budowla zastępująca koszary, odblokowywana wraz z opracowaniem technologii obróbki żelaza. +25% doświadczenia bojowego dla jednostek walczących w zwarciu i dystansowych, antykawaleryjskich oraz hetajrów. Zapewnia dodatkowy punkt wielkiego generała oraz miejsce na specjalistę w dzielnicy wojskowej. +1 do obszarów mieszkalnych i +1 do produkcji. 25% kosztów stworzenia jednostki niecywilnej przekształcane jest w premię do nauki.

https://www.youtube.com/watch?v=acZqp47JLn8&t=5s
o Apadana
- Daje 2 emisariuszy za każdym razem, gdy wybudujesz cud w mieście z apadaną (w tym również samą apadanę). Zapewnia dwa miejsca na wielkie dzieła.

o Mauzoleum w Halikarnasie
- Wszyscy wielcy admirałowie mogą wykorzystać swoje premie za zakończenie kariery dwukrotnie. Wszyscy wielcy inżynierowie otrzymują dodatkowy punkt potencjału. Daje za darmo wielkiego admirała.

o Scenariusz „Podboje Aleksandra”
- W tym ograniczonym czasowo scenariuszu dla pojedynczego gracza musisz stworzyć imperium godne Aleksandra Wielkiego. Scenariusz kładzie nacisk na walkę, ekspansję terytorialną i rozmyślne korzystanie z wielkich generałów wojujących u boku gracza. Aby zwyciężyć, podbij wszystkie miasta na mapie przed upływem czasu, który określa poziom trudności rozgrywki. Nie dopuść do utraty Aleksandra Wielkiego, bo wiąże się ona z natychmiastową przegraną.

http://store.steampowered.com/app/289070
Dołącz do rozmowy w mediach społecznościowych, używając hashtaga #OneMoreTurn, i śledź serię Civilization w portalach, żeby otrzymywać najnowsze wiadomości o Sid Meier’s Civilization VI.

         

Komentarzy: 127 Więcej

Recenzje

“I’ll never need another Civ game in my life besides this one”
93 / 100 – PC Gamer

“Possibly the biggest and deepest game in the series' 25-year history.”
9.4 / 10 – IGN

“One of the most rewarding 4X experiences to date”
9.5 / 10 – Game Informer

Digital Deluxe Edition


Rozbuduj swoje imperium jeszcze bardziej dzięki Civilization VI Digital Deluxe, gdzie znajdziesz pełną wersję podstawowej gry, ścieżkę dźwiękową na 25. rocznicę oraz dostęp do czterech pakietów DLC, które pojawią się po premierze* i wprowadzą nowe mapy, scenariusze, cywilizacje i przywódców, wszystko w obniżonej cenie pakietowej.

*Oszczędność w porównaniu z oddzielnym zakupem każdego pakietu DLC. Pojedyncze DLC mogą być sprzedawane osobno. Jeżeli kupisz Digital Deluxe, nie kupuj tych samodzielnych pakietów, ponieważ zostanie pobrana za nie opłata.

Steam Controller Bundle

O tej grze

Pierwotnym twórcą tytułu jest legendarny projektant gier, Sid Meier, a jego dzieło to turowa gra strategiczna stawiająca gracza na czele imperium, które ma pod jego wodzą przetrwać próbę czasu. Zostań władcą świata, zakładając swoją cywilizację i przewodząc jej od epoki kamienia aż po informacyjną. Tocz wojny, paraj się dyplomacją, rozwijaj kulturę i stawiaj czoła największym przywódcom historii na swojej drodze ku stworzeniu najwspanialszej cywilizacji, jaką znały wieki.

Civilization VI oferuje całkiem nowe sposoby na interakcję ze światem: teraz miasta w widoczny sposób rozprzestrzeniają się po mapie, aktywny wkład w badania technologiczne i kulturowe otwiera zupełnie nowe możliwości, a konkurujący ze sobą władcy dążą do realizacji agend opartych o przypisywane im historyczne cechy, ścigając się ku jednemu z pięciu dostępnych w grze laurów zwycięstwa.
 • BEZKRESNE IMPERIA

  Dzięki nowej mapie możesz podziwiać cuda swojego imperium w nieznany wcześniej sposób. Każde miasto rozprzestrzenia się na wiele pól, więc można kierować ich rozwojem tak, by w pełni wykorzystać otaczający je teren.
 • AKTYWNE BADANIA

  Odblokowuj wzmocnienia przyspieszające historyczny rozwój twojej cywilizacji. Żeby dodatkowo wspierać ten proces, używaj jednostek do czynnej eksploracji, przebudowy otoczenia i odkrywania nowych kultur.
 • DYNAMICZNA DYPLOMACJA

  Natura interakcji z innymi cywilizacjami zmienia się w trakcie gry: od pierwszych, często splamionych krwią kontaktów aż po sojusze i negocjacje w późniejszych etapach.
 • ŁĄCZENIE JEDNOSTEK

  Rozbudowano system “jednej jednostki na pole”, co pozwala na łączenie jednostek wsparcia z innymi oddziałami, jak na przykład wzmacnianie piechoty siłami przeciwpancernymi, czy też ochronę osadników przez grupy wojowników. Można też łączyć podobne jednostki, tworząc odpowiednio potężniejsze "korpusy".
 • ULEPSZONA GRA WIELOOSOBOWA

  Oprócz korzystania z tradycyjnych trybów gry wieloosobowej można będzie współpracować i współzawodniczyć ze znajomymi w licznych scenariuszach zaprojektowanych tak, by dało się je ukończyć w trakcie jednej sesji gry.
 • CYWILIZACJA DLA KAŻDEGO GRACZA

  Civilization VI daje doświadczonym graczom nowe możliwości rozbudowy i kontrolowania cywilizacji w ich zmaganiach o tron zwycięstwa. Nowy system samouczków natomiast wyjaśnia mniej doświadczonym przywódcom zawiłości rozgrywki, co pozwala im szybko zagłębić się w grze.

Wymagania systemowe

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimalne:
  • System operacyjny: Windows 7x64 / Windows 8.1x64 / Windows 10x64
  • Procesor: Intel Core i3 2.5 Ghz or AMD Phenom II 2.6 Ghz or greater
  • Pamięć: 4 GB RAM
  • Karta graficzna: 1 GB & AMD 5570 or nVidia 450
  • DirectX: Wersja 11
  • Miejsce na dysku: 12 GB dostępnej przestrzeni
  • Karta dźwiękowa: DirectX Compatible Sound Device
  • Dodatkowe uwagi: Initial installation requires one-time Internet connection for Steam authentication; software installations required (included with the game) include Steam Client, Microsoft Visual C++ 2012 and 2015 Runtime Libraries, and Microsoft DirectX. Internet connection and acceptance of Steam™ Subscriber Agreement required for activation. See www.steampowered.com/agreement for details.
  Zalecane:
  • System operacyjny: Windows 7x64 / Windows 8.1x64 / Windows 10x64
  • Procesor: Fourth Generation Intel Core i5 2.5 Ghz or AMD FX8350 4.0 Ghz or greater
  • Pamięć: 8 GB RAM
  • Karta graficzna: 2GB & AMD 7970 or nVidia 770 or greater
  • DirectX: Wersja 11
  • Miejsce na dysku: 12 GB dostępnej przestrzeni
  • Karta dźwiękowa: DirectX Compatible Sound Device
  Minimalne:
  • System operacyjny: 10.11 (El Capitan) or 10.12 (Sierra)
  • Procesor: Intel Core i5 2.7Ghz
  • Pamięć: 6 GB RAM
  • Karta graficzna: 1 GB GPU Minimum - GeForce 775M | Radeon HD 6970 | Intel Iris Pro
  • Miejsce na dysku: 15 GB dostępnej przestrzeni
  • Dodatkowe uwagi: NOTICE: It is possible for Mac and PC to become out of sync (which is currently the case) during updates or patches. Within this short time period, Mac users will only be able to play other Mac users.
  Minimalne:
  • System operacyjny: SteamOS, Ubuntu 16.04 (64bit)
  • Procesor: Intel Core i3 530 or AMD A8-3870
  • Pamięć: 6 GB RAM
  • Karta graficzna: 1 GB VRAM Minimum - NVIDIA GeForce 650
  • Miejsce na dysku: 15 GB dostępnej przestrzeni
  • Dodatkowe uwagi: IMPORTANT NOTICE: ATI and INTEL chipsets are NOT supported to run Civilization VI LINUX. Don't meet the above requirements? Running on a unique distro? That doesn't mean your configuration wont run Civ VI! Visit the Civilization VI community page to share your experience with other Linux players and learn about how to send bugs to Aspyr. Your feedback will help us improve Civ VI Linux and future AAA Linux releases!
Recenzje klientów Więcej
Najnowsze:
Mieszane (633)
Ogółem:
W większości pozytywne (19,282)
Rodzaj recenzji


Rodzaj zakupu


Język


Wyświetl jako:


(co to jest?)
Recenzji pasujących do powyższych filtrów: 63 ( W większości pozytywne)
Brak recenzji pasujących do filtrów ustawionych powyżej
Dostosuj filtry powyżej, by widzieć inne recenzje
Wczytywanie recenzji...