Cửa hàng điểm Tin tức Labs

Lưu ý: Game có thể chứa nội dung không dành cho mọi lứa tuổi,
hoặc không phù hợp để xem trong môi trường công sở.

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

“This Game may contain content not appropriate for all ages, or may not be appropriate for viewing at work: Frequent Violence or Gore, General Mature Content.”