Точков магазин Новини Лаборатории

Възможно е този продукт да включва съдържание, което не е подходящо за всички възрасти
или е неуместно за преглеждане на работа.

Разработчиците описват съдържанието така:

“This Game may contain content not appropriate for all ages, or may not be appropriate for viewing at work: Frequent Violence or Gore, General Mature Content.”