Μαγαζί πόντων Νέα Ερευν. κέντρο

Game που μπορεί να περιέχει περιεχόμενο ακατάλληλο για όλες τις ηλικίες,
ή μπορεί να είναι ακατάλληλο για προβολή στη δουλειά.

Οι δημιουργοί περιγράφουν το περιεχόμενο ως εξής:

“This Game may contain content not appropriate for all ages, or may not be appropriate for viewing at work: Frequent Violence or Gore, General Mature Content.”