ร้านค้าแต้ม ข่าวสาร แล็บ

Game นี้อาจบรรจุเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับทุกวัย
หรืออาจไม่เหมาะสมหากดูในที่ทำงาน

ผู้พัฒนาอธิบายเนื้อหาในลักษณะนี้:

“This Game may contain content not appropriate for all ages, or may not be appropriate for viewing at work: Frequent Violence or Gore, General Mature Content.”