Quy tắc ứng xử trên Steam

QUY TẮC ỨNG XỬ TRÊN STEAM™


Là một người đăng ký Steam bạn chấp nhận tuân thủ theo luật lệ sau.

Bạn sẽ không:

  • Tải lên, hay còn gọi là làm cho hiện hữu, các tệp chứa hình ảnh, tranh chụp, phần mềm hoặc các tư liệu khác được bảo hộ bởi luật sở hữu chí tuệ, bao gồm (theo như ví dụ nhưng không chỉ giới hạn) quyền sao chép và luật thương hiệu (hoặc theo quyền riêng tư và công khai) trừ phi bạn sở hữu hoặc kiểm soát các quyền như trên hoặc đã nhận mọi sự đồng ý cho phép thực hiện tương tự.
  • Dùng những hình ảnh hoặc thông tin, bao gồm ảnh hoặc hình chụp, qua Steam vi phạm tới bản quyền, nhãn hộ được bảo vệ, bí mật thương mại, hoặc quyền tài phán của bất kỳ tổ chức nào.
  • Đăng tệp chứa virus, mã độc, worm hoặc bất cứ phần mềm hay chương trình nào gây ảnh hưởng tới máy tính hoặc tài sản của người khác.
  • Tấn công có tổ chức lên máy chủ Steam hoặc các hoạt động làm gián đoạn Steam.
  • Dùng Steam để phát tán khảo sát, cuộc thi, bán hàng đa cấp, gửi thư chuỗi, thư rác, hay spam và bất kỳ thông điệp trùng lặp hoặc không mong muốn khác (mang tính quảng cáo và tương tự).
  • Hạ nhục, làm phiền, quấy rối, do thám, đe dọa hoặc vi phạm quyền hợp pháp (như quyền riêng tư và công khai) của người khác.
  • Giới hạn hoặc ngăn cấm những người dùng khác trong việc sử dụng và thưởng thức dịch vụ, phần mềm hay nội dung khác trên Steam.
  • Thu hoạch hoặc thu thập các thông tin của người khác, bao gồm địa chỉ email.
  • Tạo danh tính giả mạo với mục đích gây hiểu lầm cho người khác.
  • Vi phạm bất kỳ luật hiện hành hoặc quy định nào.