ข่าวสาร
เกมนี้
เล่นฟรี, อินดี้, สวมบทบาท, กลยุทธ์, เล่นระหว่างการพัฒนา - วันวางจำหน่าย: 23 เม.ย. 2014

Conquest of Champions is the perfect blend of Collectible Card Games and tabletop tactical warfare. Build your personal deck strategy and bring your cards to life by summoning fully animated creatures, casting devastating spells, and equipping powerful weapons.

วิดีโอกลยุทธ์ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Conquest of Champions
ประเภท: เล่นฟรี, อินดี้, สวมบทบาท, กลยุทธ์, เล่นระหว่างการพัฒนา
ผู้พัฒนา: Kihon Inc.
ผู้จัดจำหน่าย: Kihon Inc.
วันวางจำหน่าย: 23 เม.ย. 2014