Tank Warz! is an arcade shooter that will keep you entertained with fast paced tank destruction, power-ups, traps, secrets, and an energetic rock soundtrack. You'll possibly enjoy hours of arcade fun!
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
14 Thg11, 2022
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Tải xuống Tank Warz! Demo

Get the FREE Demo

Mua Tank Warz!

 

Về trò chơi này

Tank Warz! is an arcade shooter with a modern look and feel, featuring fast paced tank battles with enemies that wish to prevent you from fulfilling your mission.

Your mission is simple: Destroy the enemy Spawn Portals to stop the evil tank invasion whilst battling your way through different terrains and big bosses.

Featuring pickup items such as Health Packs and "Insta-Bombs" (dropped at random when an enemy tank is destroyed) to help (or sometime hinder!) you in your mission. Additionally featuring an energetic rock backing track and an old-school look, Tank Warz! will engross you in hours of arcade fun.

Controls:

Move/Turn: WASD or CURSOR KEYS
Rotate Turret: MOUSE LEFT/RIGHT
Shoot: LEFT MOUSE BUTTON or CTRL KEYS
In-Game Menu: ESC

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 or AMD equivalent
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 750
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Yes
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

5 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...