Made for Wizards, by Wizards. Chowderchu tells the tale of how two unlikely 'zard-buddies join forces to overcome great obstacles. A challenging game with a unique play-style involving the mouse and keyboard. Creative problem-solving is essential and there are different ways of approaching each level.
Đánh giá chung:
Tích cực (11) - 81% trên 11 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
4 Thg01, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Chowderchu

 

Đánh giá

“This is very strange game, but it reminds "I wanna be the Guy", so i like it”
Blurryface

“The game plays like sisyphus on a healthy dose of DMT. Yet like sisyphus, you go on and on and you click the mouse over and over again and overtime you realize that these actions have meaning. Sisyphus may be considered a figure that has been punished in the cruelest way possible, yet to a person that understands the Chowderchu, they know that he has been given a task and while the task may never be complete - that task gives meaning. I feel strongly that Chowderchu is the same way, though I assume there is an actual ending somewhere. Seriously though, play this game and experience it first hand, you owe it to yourself and to your future clone.”
antfidel

Về trò chơi này

Made for Wizards, by Wizards.

Chowderchu tells the tale of how two unlikely 'zard-buddies join forces to overcome great obstacles. Baz the Wise and Chowderchu will win you over with their courage, resilience, and irresistible Wiz-charm.

This is a challenging game with a unique play-style involving the mouse and keyboard. Creative problem-solving is essential and there are many different ways of approaching each level.

Good luck, and Chowd be with you.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows 7 or higher
  • Bộ xử lý: Something decent
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: A mouse is required to play the game proficiently.
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...