Dive headfirst into the classic era of first-person and third person shooters with "Ground Wars KDR Alpha". Immerse yourself in the heart-pounding action and diverse arsenal that defined the early days of FPS gaming. Engage in awesome multiplayer mayhem across multiple maps.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
19 Thg10, 2023
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Ground Wars KDR Alpha

 

Về trò chơi này

Key Features


Old-School FPS Thrills: "Ground Wars KDR Alpha" pays homage to the golden age of first-person and third-person shooters. Relive the intense gunfights, fast-paced action, and diverse weaponry that defined the genre.

Tank Battles: Intense Third Persona Tank Immersion Experience and more importantly Fun Tank Warfare

Varied Arsenal: From revolvers and shotguns to an array of classic weapons, arm yourself with a diverse selection that harks back to the roots of FPS gaming. Hone your marksmanship and tactics to outmaneuver your opponents.

Alpha Stage and Beyond: Take an active role in shaping the future of "Ground Wars KDR." Your feedback and contributions are vital as we work to transform this homage to classic FPS gaming into a modern masterpiece.

Host Your Battles: Relive the LAN party spirit with server hosting. Create custom lobbies for you and your friends or jump into classic matches using our matchmaking system.

Multiplayer Mayhem: Whether you prefer solo tactics or cooperative team play, "Ground Wars KDR Alpha" offers a multiplayer experience that caters to your love for old-school FPS action.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: 7
  • Bộ xử lý: i3
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: there is a possibly it could run on even less with graphics settings down
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • HĐH: Sierra
  • Bộ xử lý: intel64i3
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 8 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: there is a possibly it could run on even less with graphics settings down
  Khuyến nghị:
   Tối thiểu:
   • HĐH: Kernalv4
   • Bộ xử lý: arm64,intel,amd
   • Bộ nhớ: 6 GB RAM
   • Kết nối: Cáp mạng Internet
   • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
   • Ghi chú thêm: there is a possibly it could run on even less with graphics settings down
   Khuyến nghị:
   Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

   Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.