Escape the asteroid and solve challenging puzzles in Korlax Escape, a thrilling cartoony sci-fi game that puts you in control of a UFO. With shooting mechanics and moving hazards, retro-gamers and speed runners will love the exciting gameplay. Can you make it out alive in Korlax Escape?
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
30 Thg06, 2023
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Korlax Escape!

 

Về trò chơi này


Unique gameplay mechanics: Korlax Escape combines puzzle-solving and shooting mechanics, offering players a fresh and engaging gaming experience that stands out from other games in the genre.Vibrant cartoony art style: The game's colourful and whimsical visuals make it appealing to a wide range of players, providing a delightful and immersive gaming experience.Engaging linear story: Unravel the story of the UFO's escape as you progress through the levels, adding an extra layer of depth and engagement to the gameplay.Retro-gamer appeal: With its challenging puzzles and arcade-style gameplay, Korlax Escape is sure to resonate with fans of classic games and those who enjoy the retro gaming aesthetic.Speed-running potential: The game's design and level structure cater to speed runners, offering an additional layer of replayability and competition for players who enjoy pushing their skills to the limit.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows 8 or higher
  • Bộ xử lý: 4-Core Processor
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 980 equivalent
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: n/a
  • Hỗ trợ VR: n/a
  • Ghi chú thêm: n/a
  Khuyến nghị:
  • HĐH *: Windows 8 or higher
  • Bộ xử lý: 4-Core Processor
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 980 equivalent
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...