A new dark fantasy multiplayer action adventure role-playing game. Hone your combat skills, master the arcane arts, or turn a house into a home in the world of Fibula.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Chuẩn bị công bố
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Chuẩn bị công bố

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

Dive into a heartfelt nod to the classic RPGs. This game is a cozy, yet adventurous journey through dungeons that feel both familiar and new, filled with puzzling quests and boss battles that challenge us just enough. It's a world where you can take a break to tend to your farm, decorate your house with unique items found throughout the world, study arcane arts to unlock unique spells, and make choices that carve out your unique story in the world of Fibula.

Invite up to 5 friends or host a dedicated server for more to play together.

Put your skills to the test with archery.
Bows can have unique effects that modify projectile properties.


Customize your character with different equipment loadouts.
Use equipment that best suites for your playstyle or optimize for style.


Study the arcane arts to unlock unique spells.
From destruction to healing, summoning to conjuring, unlock the utility of magic.


Decorate your house with riches found in dungeons.
Make a house into a home.


Dynamic hotbar with quick switching.
Very optional, but if you want multiple hotbars, it's there.


Set custom keybindings.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ nhớ: 8000 MB RAM
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.