A 2d, tactical real-time strategy with spaceships
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
21 Thg10, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Admiral Stepinski

 

Về trò chơi này

No "winning player will always win"

When a winning player captures a lot of planets and has a lot of connections between planets, losing players can steal from him or her by crossing the connections at any point.

No "building one big army"

Every ship costs maintenance every 10 sec so no place for Huge Army tactics.

Features

 • fast-paced tactics where radar is important
 • if you get too powerful at beginning, you will probably lose
 • 40 maps
 • 2 short single player campaigns, 2 short co-op campaigns for two players
 • 5 factions
 • gatling turret, laser turret, rocket turret
 • gatling bullet hits calculated in real time
 • shields
 • 5 types of ships
 • AI
 • online skirmish and 2 players co-op multiplayer [no lan multiplayer]

Mechanics

 • Player’s planets and connection between player’s planets earn money.
 • Player can build ships from money of his/her planet and also from money of all near connections with player’s planets.
 • Every ship has maintenance cost which decreases earnings of planets.
 • If connection between planets is crossed by enemy ships at any point, all lane’s money is distributed among the captures’ planets and the lane earns money for the capturer. The crossing point will be destroyed when friendly ships get near.
So in order to win, it’s important to guard the connections of your planets.

Other Mechanics

 • Planet can get upgraded to unlock more powerful ships.
 • Ships are divided into fast-but-weak and strong-but-slow ones. The player who uses radar information wisely will be able to prepare for attack of the strong ones.
 • There is one more ship type: super-strong, super-expensive, super-slow one with a lot of turrets.

Visuals

 • Every individual laser turret must rotates in order to shoot which adds details.
 • When damaged, ship shows damage marks with smoke going from the holes.
 • On destruction, ship becomes grey and slowly fades away leaving trails of smoke.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP SP3, Vista, 7, 8, 10
  • Bộ xử lý: Dual Core
  • Bộ nhớ: 2 MB RAM
  • Đồ họa: Graphics Card with 512 MB
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...