Backbone is a noir roleplaying detective adventure. You are raccoon private eye Howard Lotor, a second-class citizen of dystopian Vancouver, BC inhabited by animals. Interrogate a diverse cast of characters, collect evidence, and choose which leads to follow.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: 2021

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

Backbone is a noir roleplaying detective adventure. Step into the shoes of anthropomorphic raccoon and private eye, Howard Lotor, and explore the beautifully rendered 2.5D pixel art environments of dystopian Vancouver.

Howard Lotor is smart, self-assured and set in his ways. Caught in the tedium of day-to-day life, he’s resigned to the abuses of the authoritative regime in power and compliant with the systemic inequality that permeates society. But a string of cases that grow progressively more outlandish will put his worldview to the test.

Backbone's gameplay is a new take on point-and-click adventure, featuring stealth, exploration, and extensive branching dialogues inspired by classic CRPGs. As Howard, you must traverse the diverse districts of a now walled-off Vancouver, sniff out clues, collect evidence, interrogate witnesses, and choose which leads to follow.

Inspired by film noir, Backbone will submerge you into its dark dystopian atmosphere. Every animation in the game is handcrafted frame by frame, and environments are modeled after real streets of Vancouver, BC. The breathtaking combination of high resolution pixel art and 3D effects like dynamic lighting, pouring rain, volumetric fog and neon lights bring the sprawling city to life. Original doom jazz soundtrack will keep you on the edge with the enveloping veil of bebop and cinematic soundscapes, where every sound tells a story.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 8
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.8 Mountain Lion
  Tối thiểu:
  • HĐH: SteamOS
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.