Play as a knight who tries to unveil the mystery behind the spooky events occurring lately : Undead rising at night, hordes of goblins, orcs, tritons, elves, yetis and heretics suddenly becoming hostile, monstrous creatures blocking the path of travelers... Enroll new heroes on the way, each with their own powers and way to play.
Đánh giá chung:
5 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
7 Thg02, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Spooky Heroes

 

Đánh giá

“Decent graphics and interesting controls”
3/5 – Softpedia

Về trò chơi này

Play as a knight who tries to unveil the mystery behind the spooky events occurring lately : Undead rising at night, hordes of goblins, orcs, tritons, elves, yetis and heretics suddenly becoming hostile, monstrous creatures blocking the path of travelers... Enroll new heroes on the way, each with their own powers and way to play. Earn money by slaying monsters, completing quests or finding treasure chests and spent it in villages to buy items which will help you on your journey. Be careful at night as foul horrors will rise and block your path. Ride boats and dragons, explore underwater caves and travel in more unique locations in this 2D casual platform game.

Features :
 • 9 unique heroes with 3 basic powers, 1 ultimate power and 1 passive each.
 • 19 unique stages and 5 villages to explore
 • Dynamic day and night cycle
 • Dynamic monsters spawn & traps
 • Earn money by solving quests, killing enemies and boss or finding chests
 • 22 enemies with their own powers and passives (18 of them being playable too)
 • 13 boss with their unique powers and strategies
 • 22 quests to solve split in 5 main categories : Hunt, Timed Collect, Slay & Collect, Race, Ambush
 • 21 unique items to help you on your journey
 • 3 unique vehicles to ride + 1 baby dragon !
 • 2 players in local coop
 • Keyboard keys customization (but controller is HIGHLY advised)
 • Controller support (and HIGHLY advised)
 • Survival mode with 2 sub modes :
  • Cooperation where 2 players must survive as many waves as possible
  • Competition mode where the second player can control any monsters on screen and must defeat the first player as soon as possible
 • Each village offers 5 buildings :
  • The smith to buy armors
  • The item shop to buy item unique to each village
  • The restaurant to buy food to heal yourself on your journey
  • The bank to store your hard earned money
  • The inn to sleep till night or morning

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH *: Microsoft® Windows® Vista / 7 / 8
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo 2GHz+ or better
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 256 MB video card
  • Lưu trữ: 391 MB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
  Tối thiểu:
  • Bộ xử lý: 2GHz+ or better
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 256 MB video card
  • Lưu trữ: 424 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...