Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Become a hero, build your own Hide-Out and start by saving your neighbourhood. Level up your skills, collect incredibly weird superhero gadgets, and join a superhero team to save the world!
Đánh giá gần đây:
Khá tích cực (23) - 73% trên 23 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (3,355) - 82% trên 3,355 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
5 Thg07, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chơi Hero Zero

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

Hero Zero is one of the most successful free to play Online Multiplayer RPG games. Create your own superhero character in a funny, exciting and fascinating universe with hundreds of villains, criminals and bosses. Fight and stop crime in different parts of the world to become the most powerful and celebrated superhero in the universe. Only you can bring justice and peace back to the world. Unlock hilariously powerful gadgets and upgrades for your hero to equip him for epic battles and challenging single player missions.

Build your own Hide-Out as a secret base, which will be placed under your house in Humpreydale. Upgrade and modify your shelter in order to get better rewards and increase efficiency. Compete with other players to find out who build the best Superhero Hide-Out.

Join or create a team with your friends and build your own headquarters to fight more efficiently against all evil villains, criminals and bosses. Compete with other players and teams in exciting and cool multiplayer fights. Nobody can stop you from climbing the leaderboard on your challenging mission to become the most successful superhero in the world.

Features:
 • More than 26 million players!
 • Regular free updates and new content
 • Free to play!
 • Create and customize your own hero
 • Build up your own superhero team!
 • Challenge other heroes in PvP and team battles
 • Funny and fascinating storyline
 • Easy to learn gameplay
 • Appealing Graphics
 • Real time villain events with thousands of players

Start your epic and funny adventure now for free!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: Intel Pentium or compatible
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM

Thẩm định viên nói gì

8 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:
Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...