Play Avencast, the epic roguelike action-RPG with tons of combat moves, spells, and equipment. Fight against evil forces to save your academy and vanquish the darkness. As you progress, learn powerful spells and combos to increase your chances of victory.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (263) - 76% trên 263 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
17 Thg03, 2010
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise Meridian4 trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Avencast

 

Về trò chơi này

Enter a world of magic and adventure in Avencast, a spellbinding action-RPG game where you'll embark on epic quests to hone your skills in combat, spell casting, and weaponry. But be prepared, as demonic monsters threaten to unleash chaos and destruction upon your academy.

With a wide variety of combat moves and spells at your disposal, as well as a vast arsenal of equipment, you'll have to use all of your skills to vanquish the relentless onslaught of enemies and uncover the source of this evil. But as the battle rages on, you'll discover that treachery and deceit lurk around every corner, and the fate of Avencast hangs in the balance. Can you rise to the challenge and become the hero the academy needs? Play Avencast and find out.

https://store.steampowered.com/app/46410/Avencast_Rise_of_the_Mage/?utm_source=steam

Yêu cầu hệ thống

  • OS *: Windows XP/Vista/7
  • Processor: 2.2 GHz Intel Pentium or 2200+ AMD Athlon processor
  • Memory: 512 MB (1GB Vista)
  • Hard Drive: 4.4 GB of free space
  • Graphics: GeForce FX 5700 or better / ATI Radeon 9700 or better
  • Sound: DirectSound compatible
  • DirectX®: 9.0c
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Xem thêm từ Meridian4

Thẩm định viên nói gì

21 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...