GUILTY! THEY ARE ALL GUILTY! FINGERED is a "whodunit" hyperrealisic police sim where you must finger the guilty and clean up this darn city using the descriptions of the local busy bodies. but everyone's perspective is different: one man's fat is another man's sexy! send him to the chair!!!
Đánh giá chung:
Khá tích cực (890) - 74% trên 890 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
18 Thg08, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Fingered

 

Về trò chơi này

GUILTY! THEY ARE ALL GUILTY!

i mean really just look at them, you can see the guilt...
i feel guilty just looking at them...

can you point the finger at your fellow man?
are you ready to finger yourself?
can you do your job?

trim your nails, put on your listening eyes and peer deeply into the skin folds of the usual suspects...

will you become a true hero?
or will the fleas become too much for you?

either way, i think there is a future in this for us.

let's do this!


FINGERED is a "whodunit" hyperrealisic police sim where you must finger the guilty and clean up this darn city using the descriptions of the local busy bodies. but everyone's perspective is different: one man's fat is another man's sexy!

will you put an end to all crime in america with the electric finger of the law?!

answer - yes!

features:

 • 21 levels of confusion
 • a few billion randomly generated people to finger/murder
 • barking
 • loads of secret celebs to murder!
 • find yourself in the criminal data base!
 • buttons
 • sounds
 • menus

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows XP SP3
  • Bộ xử lý: 2 GHz dual core
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Hardware Accelerated Graphics with dedicated memory
  • Ghi chú thêm: minimum resolution of 1280 x 720
  Khuyến nghị:
  • HĐH *: Windows 7/8
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Hardware Accelerated Graphics with 1GB memory
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

54 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...