Brainpipe is a first person game of spatial navigation and quick reflexes. Supported by hypnotic graphics, ear tickling sound effects and immersive dreamscape music, the game's free floating, forward moving intensity gradually increases from serene to frenetic as you play.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (148) - 85% trên 148 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
24 Thg12, 2008
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi BRAINPIPE: A Plunge to Unhumanity

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

A game of lysergic excellence.
- Jim Rossignol, Rock, Paper, Shotgun

Like traveling through the Matrix on acid.
- Joseph Vanburen, HarryBalls.com

Like having sex with Yog Sothoth
- the99th, Play This Thing!

Brainpipe: A Plunge to Unhumanity is an easy-to-pick-up first person game of real-time spatial navigation and quick reflexes. Supported by hypnotic graphics, ear tickling sound effects and immersive dreamscape music, the game's free floating, forward moving intensity gradually increases from serene to frenetic as you play. Effortless to learn, Brainpipe's simple and intuitive interface will have you playing in seconds. Immersive and dreamlike, Brainpipe will always beckon you back for more.

 • 10 twisty tube levels
 • Ramping speed and intensity
 • 8 dangerously tempting obstacles to avoid
 • Ten levels of ramping perplexity and oddness.
 • Mind glyphs to collect and score
 • Hypnotic sound and music featuring EelMix
 • Creepy eyeball buttons!
 • Fullscreen or windowed modes
 • Mouse, joystick and gamepad support

Digital Eel makes deep games about weird stuff, going so far as to name one of their better games Weird Worlds. Then they went ahead and outdid themselves.
- the99th, Play This Thing!

Completely and utterly original and unbelievably addictive.
- Tom Lord, TheSixthAxis

The subtle doppler effect on the constant and schizophrenic audio visual assault positions you squarely inside the game in ways that most struggle at.
- Brandon Boyer, Offworld

Brainpipe: A Plunge to Unhumanity was the 2009 Independent Games Festival Excellence in Audio award winner.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  • OS: Windows XP or Vista
  • Processor: Pentium 1.8 GHz
  • Memory: 512 MB RAM
  • Graphics: ATI Radeon X700+ or NVidia 6800+ video card, OpenGL 1.1 compatible video drivers
  • Hard Drive: 50 MB HDD
  • Sound: Windows Compatible Sound Card
  • OS: OS X version Leopard 10.5.8, Snow Leopard 10.6.3, or later
  • Processor: Intel Mac
  • Memory: 128 MB RAM
  • Graphics: 32 MB 3D Video Card
  • Hard Drive: 40 MB free space
  • Other Requirements:

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...