Conquistador is an adventurous roguelike platformer. Navigate hand-crafted and procedurally generated levels as you jump, slash, and maneuver through thick jungles and ancient temples. Collect valuable items, abilities, and precious loot to help you conquer the game's challenging traps and enemies.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Sắp ra mắt
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Early Access is a great opportunity to gather feedback on gameplay, content, and game balance, and ultimately I think working closely with players during development is a good way to maximize fun. A lot of my favorite games heavily involved community in their process and I truly believe there are multiple aspects of Conquistador's development that will benefit greatly from Early Access.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“The plan is for Conquistador to be in Early Access for about a year.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“We plan for the full version to contain 4 fully featured areas, each with 4 different sublevels for a total of about 16 levels, more starting weapons, more ability items, multiple bosses and boss varieties for the end of each area, mini bosses, new dungeon types, NPCs to find and bring back to camp, character customization, and more.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“Conquistador currently contains the first area of the game, The Jungle, which consists of 4 different randomly generated levels, for a total of 12 stages before reaching the end, with shops, secrets, challenges, a bunch of enemies, dungeons, temples, and powerups to find along the way.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“We plan on raising the price as we release and add more content.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“By listening to the community's suggestions through the Steam forums, Discord, YouTube, and whichever other means of communication players use to share their feedback. I really enjoy watching people play the game, and find that it is a great way to learn and decide what the development priorities should be.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Tải xuống Conquistador Demo

Trò chơi này chưa có trên Steam

Sắp ra mắt

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Welcome to Conquistador - the procedurally generated roguelike platformer that will test your skills as you journey through a world infested with fantastical beasts, monsters, and sentient frogs. With your trusty chain, the same chain that was once used to bind you, embark on an epic adventure and fight your way through countless enemies and obstacles.

Features and Content

 • Randomly Generated Levels: Conquistador offers a fresh experience every time you play with hundreds of challenging rooms filled with loot, bosses, enemies and secrets to discover. No two playthroughs are the same, so you'll always be on your toes.
 • Permadeath: Be warned, there is no coming back from death in Conquistador. The world is dangerous and filled with numerous traps, countless enemies, and even a few friends to break bread with. Every decision counts, and every action could be your last.
 • Exploration: Journey through infested jungles, discover rare loot, alternate paths, secret levels, weapons, upgrades, and spells. The more you explore, the more you'll discover.
 • Items: There are numerous items, weapons, and spells to collect or buy in Conquistador. Each item grants new abilities, passive status effects, health bonuses, and much more, making your journey a little easier.
 • Dynamite and Ladders: Use dynamite and ladders to blast your way through the earth and reach previously unreachable places. Make your own path and discover new secrets.
 • Shops and Loot: Sell hard-earned loot to merchants in exchange for rare items and abilities that will help you on your journey. Choose your purchases wisely, as every item you have could be the difference between life and death.
 • Continuous Development: Conquistador will be released in early access initially, but will be continuously updated post-release with new content and features.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
  Tối thiểu:
  • HĐH *: WIndows 7, 8, 10, 11
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.0.4
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 15/02/2024, phần mềm Steam sẽ không còn hỗ trợ trò chơi 32-bit hoặc macOS từ 10.14 trở xuống.

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.