A game about starting a relationship while working delivery job!
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (18) - 100% trên 18 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Cực kỳ tích cực (2,082) - 96% trên 2,082 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
30 Thg05, 2022
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Đánh giá của thẩm định viên

Khuyến nghị
Bởi [KOR] Hong-Gil-Dong 19금 게임리뷰 28 Tháng 2, 2022

“[이게임은 먼청이님께서 선물해주신 게임입니다. 정말 감사드립니다]한국말로 욕설을 들을 수 있는 국산 미연시 게임이며 이거 야게임아닙니다. 스토리상 히로인(권라떼)의 말투가 일반적인 다른 미연시에서는 듣기 어려운 모욕적인 말을 자주 씁니다. 이런게임 찾기어려워요. 현재 스팀에 존재하는 한국말+욕설의 미연시게임. 관심 있으시면 할인할때 or 히로인추가될때 ㄱㄱ”

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Love Delivery

 

Về trò chơi này

This games is about starting a relationship while working delivery job!

On a rainy day, you meet three women in an accident you accidentally suffered.
But you can't fall in love with them right away. Because you're so trash right now.
Don't be disappointed. If you get better, you'll fall in love with them someday.

Game features:

1) Appearance, body shape, conversation, style... You have to improve your ability.
2) Many of the episodes that the developers actually experienced are included.
3) Including the full voice of a professional voice actor.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

This Game may contain content not appropriate for all ages, or may not be appropriate for viewing at work: General Mature Content.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (64-Bit)
  • Bộ xử lý: Dual core 2.6 ghz +
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: nVidia GTS 450 or better
  • Lưu trữ: 512 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH *: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (64-Bit)
  • Bộ xử lý: Intel core i5 series +
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: nVidia GTS 450 or better
  • Lưu trữ: 512 MB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

27 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...