Cửa hàng điểm Tin tức Labs
The ultimate video game sandbox! Create, explore, and survive across a retro gaming universe. Gather heroes, forge weapons, and build worlds - the adventures are endless!
Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
8 Thg11, 2022
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

The Video Game Machine has lots of untapped potential, so it's important to have players - like yourself - giving honest feedback and suggestions throughout development.

 • What's fun? What's not? Any speeling errors?
 • Do the different genres feel good?
 • Are we providing the tools you want?
 • Are we providing the hats you want?
 • What needs polished? What needs added? What bugs need to be fixed?

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“I see this as being a 18 month project with an additional 6 months of polish, so VGM should be in early access for 2 years.

However, since you can currently create, play, and share game files, this pre-release version of VGM should already be enjoyable. An extra long development cycle ensures we have the time to make v1.0 amazing!”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“There are several features and content that we'd like to add over the course of Early Access:
 • Story Driven Campaign
 • New Genres
 • New Heroes, Environments, Enemies, and Items
 • New Music
 • Full Workshop Support

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“VGM is just over the half-way mark (v0.6) with the core features in and working:

 • VGM will use template levels to create a game for you.
 • Pick from 3 different genres - Sidescroller, Top-Down Adventure, and Runner.
 • A powerful editor gives you full creative control of level design.
 • An extensive rulebook lets you toggle features: from Double-Jump to Camera Rules to World Maps.
 • Games are saved in a lightweight XML file, easy for sharing!
 • Hundreds of heroes, items, weapons, enemies, music tracks, and environments to make use of.

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“Price will not change once VGM leaves Early Access.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“Game development is best when done as a team, and I consider all Early Access players a part of that team. Here are some of the ways players will be involved...

 • Suggesting new Content: This includes heroes, enemies, items, weapons, and features.
 • Creating Levels: There are many places where player-generated content can be used directly in the final game.
 • Feedback Sessions: I look forward to open-ended community threads where players give feedback on any anything and everything. I'll do my best to communicate with players to discuss my prioritization methodology for bugs, content, and features.

Nothing like a healthy dose of player feedback and community collaboration to ensure VGM reaches its full potential!”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chú ý: The Video Game Machine không còn trên cửa hàng Steam.
 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi nàyThe Video Game Machine simplifies the joy of game creation into 3 clicks...

 • Pick a Genre. Click!
 • Choose your Hero. Click!
 • Name your Game. Click!

And that's it! VGM takes your input and builds your own retro adventure, blurring the line between playing and creating.

If mid-game inspiration strikes , simply pause the action to bring up VGM's feature-rich editor. With hundreds of enemies, environments, items, NPCs, and more, the editor lets you create your very own game worlds to explore and enjoy.

Current Features

 • A Generation system that builds a game from hand-crafted template levels.
 • 3 Initial Genres: Sidescroller, Legendary Adventure, and Runner.
 • A fully functional Game Editor that can be brought up at any time, letting you take the generated game and make it your own.
 • Hundreds of heroes, enemies, environments, music tracks, items, and rules to play (and create) with.
 • An easy-to-share XML format, that lets other VGM players enjoy your creations.
 • Several sample games to play, enjoy, and learn from.

Feature Roadmap

 • Story Mode: We need a campaign that takes the player through a hand-crafted adventure. This mode will unlock unique content that can be used in the 'Make a Game' portion of VGM.
 • Additional Genres: The more genres VGM has, the less work required to make the games you're envisioning. Every new Beta build will have at least one additional Genre to build from.
 • More Content: Whether its heroes, enemies, items, or mechanics, every new EA build will add additional gameplay goodies to build with.
 • Workshop Support: Once the mechanics and data formats are finalized, we will be hooking up Steam Workshop support so players can digitally share their creations.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 2 Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...