Rogue Cards is a roguelite deck builder, where every run is unique and long term strategy matters. Set in a randomized fantasy world, where death is only the next step to being a godlike deckmaster.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
15 Thg09, 2023
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Rogue Cards

 

Về trò chơi này

Rogue Cards is a roguelite deckbuilder set in a medieval fantasy world of endless choices and dry humor. Multiple unique mechanics that build your tactical decisions into strategic effects. The more you play, the further your deck and character develop, and the closer you get to ascending to godhood!

Discord Server now up! Check the links section.


Roguelite deckbuilding

 • Unique graveyard mechanic that challenges tactical and strategic gameplay
 • Character and deck development over multiple runs
 • Hundreds of cards, endless combinations
 • Deck management tools to alter your gameplay from one encounter to the next
 • Ultra rare cards from boss encounters that have truly astounding impact
 • Enemies that remember killing you


Challenging tactical and strategic gameplay

 • Monsters with multiple stages of attack
 • Cards you play aren't automatically available for the next fight - choices matter!
 • Cards that alter your character through the whole run
 • Bosses that require unique approaches and give unique rewards
 • Adjustable difficulty perks for those who want a truly hardcore challenge and the bragging rights to go with it

Have you ever felt like you were a peasant from a generic medieval time period destined to save the world? Are you skilled enough to challenge The Outsider - a god of the Outer Planes? Does your food taste bland in the morning due to lack of purpose? If you answered yes to those, or any other questions you might have, then look no further in your search of games!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Win 10
  • Bộ xử lý: Any
  • Bộ nhớ: 1000 MB RAM
  • Đồ họa: Any
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...