Discover a vast, haunted kingdom in Hollow Knight: Silksong! The sequel to the award winning action-adventure. Explore, fight and survive as you ascend to the peak of a land ruled by silk and song.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
TBA
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: TBA

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

Become the Princess Knight

Play as Hornet, princess-protector of Hallownest, and adventure through a whole new kingdom ruled by silk and song! Captured and brought to this unfamiliar world, Hornet must battle foes and solve mysteries as she ascends on a deadly pilgrimage to the kingdom’s peak.


Hollow Knight: Silksong is the epic sequel to Hollow Knight, the award winning action-adventure. As the lethal hunter Hornet, journey to all-new lands, discover new powers, battle vast hordes of bugs and beasts and uncover ancient secrets tied to your nature and your past.

Game Features

 • Discover a whole new kingdom! Explore coral forests, mossy grottos, gilded cities and misted moors as you ascend to the shining citadel at the top of the world.
 • Engage in lethal acrobatic action! Wield a whole new suite of deadly moves as you dance between foes in deadly, beautiful combat.
 • Craft powerful tools! Master an ever-expanding arsenal of weapons, traps, and mechanisms to confound your enemies and explore new heights.
 • Solve shocking quests! Hunt down rare beasts, solve ancient mysteries and search for lost treasures to fulfil the wishes of the downtrodden and restore the kingdom’s hope. Prepare for the unexpected!
 • Face over 150 all-new foes! Beasts and hunters, assassins and kings, monsters and knights, defeat them all with bravery and skill!
 • Challenge Silk Soul mode! Once you conquer the kingdom, test your skills in an all-new mode that spins the game into a unique, challenging experience.
 • Experience a stunning orchestral score! Hollow Knight’s award-winning composer, Christopher Larkin, returns to bring melancholy melodies, symphonic strings and heart-thumping, soul strumming boss themes to the adventure.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo E5200
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 9800GTX+ (1GB)
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 9 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: 1080p, 16:9 recommended
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 560+
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 9 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: 1080p, 16:9 recommended
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.