ร้านค้าแต้ม ข่าวสาร แล็บ Steam

Game นี้อาจบรรจุเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับทุกวัย
หรืออาจไม่เหมาะสมหากดูในที่ทำงาน

ผู้พัฒนาอธิบายเนื้อหาในลักษณะนี้:

“Second Extinction depicts high levels of violence in combat segments, with large amounts of blood and limbs getting ripped off the body of the enemies. ”