A 2D RPG simulation game that you can build a dairy farm, build a town, and to create and enjoy your own life by living by your rules.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
14 Thg12, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“People don't like to wait for a game to come out so this is one of the reasons for early access. It also allows you to get hold of early alpha and beta builds which no doubt will have loads of bugs and incomplete features but it is vital to get community feedback to make it the best game it can be and in the right direction.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Because we are an Indie Developer it might take a while. You can't rush a piece of art.
However, we planned for a big early access period to be on the safe side for no more than 3 years maximum. This gives us a big safety net to provide a better quality game and to factor any issues that might arise. If every goes to accordingly to plan it will be less than 3 years.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“Our goal when this game comes out of Early Access is to have a realistic dairy farm simulator in which it will have in-depth mechanics from milking systems, herd and land management systems, and other systems that tie in to provide a balance on automation and complexity so the player doesn't get bored and kept on their toes through systems not limited to weather, events, regional councils. We do not have any plans for any future content, DLC's, expansions once it come out of Early Access.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The current state of the game has only have milking and purchasing systems and mechanics on a rudimentary level. We will be expanding on this throughout the Early Access period along with other systems and mechanics. We have a big list of features to get through. So the game will start out very unplayable as it will be a very early alpha version where things are still: concept / ideas, work in progress, breakable save games, saturated in bugs. We will be slowly introduce new systems and gain feedback so that we are heading the right direction from the community.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The price might seem high for an early access game for a good reason. The reason for this is to stop people from doing impulse buying of early access games which don't under stand the concept fully. When this game leaves early access, it will remain at the same price as it was in early access.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“Community involvement is very important otherwise who would play the game. Your ideas, suggestions will help shape the game. We will open areas on the forum on steam where you can report bugs, share your feedback and suggestions in order to create a better game and experience.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Dairy Farm Simulator

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Dairy Farm Simulator is a 2D RPG simulation game that is like no other.

You will start living in the large open but empty countryside that they call "Greendale". It has mountain and hilly areas that they called "Mt Shannon". Not to mention the ocean side beaches and multiple islands on the coast. You think that you are living in a pipe dream that your estranged Uncle Evan has left you a house in the middle of nowhere for you to build your Dairy Farm, build a huge town, and live in the peaceful countryside to run your own life by your own rules. Yeah right? As long you don't run out of money, keep the milking flowing, and don't upset the town residents then you can stay as long as you like to call this place your home and fulfil your uncle's dreams.

Game Features

 • 5 Realistic Dairy Cow Breeds.
 • Day / Night Cycles.
 • Clean Up Environment Challenge ( Collect 1,000 Milk Bottles Scattered All Over The Place.)
 • ...... More Features To Come As The Game Develops.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 (64 Bit Only)
  • Bộ xử lý: Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 1920 x 1080 Screen Resolution Required
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: N/A
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: WIndows 11 (64 Bit Only)
  • Bộ xử lý: Intel Core i7
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 1920 x 1080 Screen Resolution Required
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: N/A
  • Ghi chú thêm: Logitech Gamepad F310 Recommended

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...