RocketGirl is the greatest game ever made. Take control of a beautiful heroine and grab a stolen rocket. Can you help her escape, with an army of baddies in hot pursuit? Stunning visuals. Awesome soundtrack. Non-stop action. Are you up for the challenge?
Đánh giá chung:
7 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
15 Thg12, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua RocketGirl

 

Đánh giá

“Playing Rocketgirl is a little like flipping madly through a scrapbook of random porn under a nightclub strobe light while buzzed on your poison of choice.”
Leif Johnson, Playboy's The Smoking Jacket

“This game, is indescribable, and no words can compare to seeing Rocketgirl in action.”
Marc Kusnierz, PixelatedSausage

“Prepare yourself for full-on sensory overload!!!”
OtakuDante's Gaming Inferno

Về trò chơi này

RocketGirl is the greatest game ever made. Take control of a beautiful heroine and grab a stolen rocket. Can you help her escape, with an army of baddies in hot pursuit? Stunning visuals. Awesome soundtrack. Non-stop action. Are you up for the challenge?


PHOTOSENSITIVE SEIZURE WARNING
A very small percentage of people may experience a seizure when exposed to certain visual images, including flashing lights or patterns that may appear in video games. Even people who have no history of seizures or epilepsy may have an undiagnosed condition that can cause these “photosensitive epileptic seizures” while watching video games.

These seizures may have a variety of symptoms, including lightheadedness, altered vision, eye or face twitching, jerking or shaking of arms or legs, disorientation, confusion, or momentary loss of awareness. Seizures may also cause loss of consciousness or convulsions that can lead to injury from falling down or striking nearby objects.

Immediately stop playing and consult a doctor if you experience any of these symptoms. Parents should watch for or ask their children about the above symptoms. Children and teenagers are more likely than adults to experience these seizures.

The risk of photosensitive epileptic seizures may be reduced by taking the following precautions:

  • Play in a well-lit room
  • Do not play if you are drowsy or fatigued
If you or any of your relatives have a history of seizures or epilepsy, consult a doctor before playing.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Trò chơi này có thể chứa nội dung không phù hợp với mọi lứa tuổi, hoặc không phù hợp để xem tại công sở: Nội dung gợi dục hoặc khiêu gợi, Nội dung người lớn

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • HĐH: Windows 7 or later
    • Bộ nhớ: 1 GB RAM
    • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...