Embark on an epic space adventure in AstroMiner, where you must build a base, overcome challenges, and construct a space ship to return home from the asteroid belt.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
25 Thg11, 2023
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Astrominer

 

Về trò chơi này

Embark on a thrilling space odyssey in AstroMiner! Take control of a brave robot, stranded in an asteroid belt after a crash landing. Your mission: build a base to find your way back home. Craft items, overcome enemies, and establish communication with Earth. Explore the wonders of the asteroid belt, uncover secrets, and construct a space ship to return. Prepare for an out-of-this-world adventure filled with challenges, discovery, and triumph. AstroMiner awaits, offering an immersive journey where your ingenuity and determination will pave the path back to Earth.Asteroid belts are built with procedural generation to create a new world each time you play! Multiple biome types provide their own advantages.. from Lava, to Gold, to Stone - you'll need to explore the asteroid belt to get the materials needed to get home.Craft different types of structures to help get you home. Chests and Forge open up different crafting options.Turrets, Doors, Elevators, Pipes, and Buckets, are just some of the things available for you to make!You're not restricted to your robot in AstroMiner. Get out and explore on foot, build tunnels that only you can fit through, and fly buildings to move them around!Once you have enough materials, it's time to go home. Complete all the minigames to deploy Antennas, establish communications with Earth, align your rocket, and fly home!

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  Tối thiểu:
  • HĐH: 12.7 Monterey
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...