Dive into the world of divination with the Cartomancy Anthology, a collection of introspective and compact digital experiences presented together in a virtual tarot deck.
Đánh giá chung:
Tích cực (13) - 84% trên 13 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
9 Thg08, 2022
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua The Cartomancy Anthology

 

Về trò chơi này

"Cartomancy Anthology weaves a brilliant indie compilation around fortune-telling."
- PC Gamer

22 games. 22 teams. 70+ game developers from across the globe!


Dive into divination with the Cartomancy Anthology, a collection of introspective digital experiences presented together in an anthology format. Each of the games is one of the Major Arcana, representing powerful emotions and life lessons. Experience an interactive tarot reading by pulling a spread of cards and playing through each game!

 • 22 entirely separate and unique games!
 • Many gameplay and visual styles, connected by the overall theme of tarot.
 • Launch and play through each game to complete your deck.
 • Reflect on the card meanings as you play through each game.Tarot cards have been using for decades to provide divination and guidance on one's life. Each card holds intrinsic meaning and offers the reader insights and solutions.


The Cartomancy Anthology is a virtual tarot deck of 22 games that replicate the actions and experiences of tarot readings by shuffling and drawing cards. Pull a single game, or a spread of three, for a digital reading. Launch and complete each game to collect all the cards and complete your virtual tarot deck!


Each game is it's own full game and offers a unique perspective on the meaning of its card, guaranteeing a brand new and exciting experience with every play session. You'll find platformers, visual novels, cooking sims, fishing games, and more gathered together in this collection. Revisit games as often as you like to experience and reflect!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: X64 Dual Core CPU 2+ GHz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: 1 GB of Graphics Card RAM
  • Lưu trữ: 12 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

7 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...