A slaughtered caravan of mages. Cultists of an arcane and evil prophecy. Form color combinations of DragonScales through 150 tile-matching levels! Throw down the cult of the Eternal Prophecy of Darkness!
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
20 Thg01, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise DragonScalesGames trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua DragonScales 3: Eternal Prophecy of Darkness

 

Về trò chơi này

The caravan of mages has been slaughtered off by a mysterious spell. Only a wizard managed to survive: you. A DragonScales journey into a world threatened by the worshippers of Specktr's sinister prophecy, a ritual to invoke absolute darkness and decimate the Gravity Kingdom. Your mental prowess is the ultimate bid for the survival of your race. DragonScales 3 is a casual, tile-matching game in which you combine colored scales on the board to collect special tiles, stars and prizes, defeat skulls and other monsters, solve tricky puzzles, and many more game actions! There are bosses too, showcasing a new approach to DragonScales battles. More than 150 levels await. Put a halt to the deviant aura of the Eternal Prophecy of Darkness!

Special features

 • 150 levels.
 • Multiple challenges: basic scale combinations, scales which fall from their position, chasing scales, solving puzzles, destroying skulls and monsters on the board, and many more actions.
 • First DragonScales game with 'Gravity Mode'.
 • 5 boss battles with a new play mode.
 • First DragonScales game with badges and secret stars.
 • New array of magical powers. For instance, you can use 'Improved Prescience' to select a tailored set of scales to play, or even change completely the position
  of all the scales on the board with the new 'Confusion' power!
 • New story arc with Specktr's cultists.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 2.50 GHz
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Đồ họa: OpenGL support. 512MB VRAM.
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ DragonScalesGames

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.