Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Ultimate screen recorder software for game recording, video tutorials, product demos, YouTube videos and more.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (189) - 81% trên 189 người dùng đánh giá tích cực phần mềm này.
Ngày phát hành:
15 Thg02, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Screenbits - Screen Recorder

 

Về phần mềm này

Ultimate screen recorder software for game recording, video tutorials, product demos, YouTube videos and more. Screenbits allows you to capture screen content, system sound, microphone and camera into HD/4K quality video files. With a reasonable price, it has all the features you expect from a screen recording software provided in an easy to use interface.

 • Video Recording: Create high quality, compressed MP4 (H.264/AAC) multimedia files from captured video and audio.
 • Audio Recording: Create high quality, compressed MP4A (AAC) audio files from captured audio.
 • Screen Capture: Capture video from system display in full-screen mode.
 • Area Capture: Capture video from an area on the screen.
 • Device Capture: Capture video from camera individually.
 • Audio Capture: Capture system sound and your voice from microphone.
 • Camera Overlay: Add camera image to the captured video from the screen.
 • Screenshot: Take screenshots from the screen and capture scene.
 • Draw on Screen: Write, draw and highlight anywhere on your screen.
 • Watermark: Protect your content by adding logo or a copyright notice.
 • Global Hotkeys: Start and stop recording and take screenshots by keyboard shortcuts.
 • Preview: View the output before and during the recording.
 • Schedule: Start and stop recording at a specific time, duration or size of the output file.
 • Countdown: Play countdown before recording starts.
 • Push-To-Talk: Use push-to-talk key to capture microphone only when you speak.
 • File Manager: View and manage recorded files directly from the application.
 • Compact View: Use a minimal user interface to interact with the app.
 • File Name Template: Define a custom template for file names.


Video Recording
• MP4 file format
• High quality (HD) recording up to 4K*
• High performance
• Up to 120* frames per second recording
• Adjustable output resolution and scaling
• Adjustable quality and frame rate
• Compressed (H.264) output

Audio Recording
• Ability to record input audio (microphone, headset, etc.)
• Ability to record system sound (speakers, headphones, etc.)
• MP4A file format
• High quality audio (AAC)
• Adjustable audio format (bit-rate, sample-rate and channels)

Screen Capture
• Ability to capture a single display or all displays (multi-display support)
• Ability to capture mouse pointer
• Ability to exclude taskbar
• Ability to switch between screens during recording
• Ability to capture active screen
• Pointer highlighting and click effects

Area Capture
• Ability to capture rectangular area, specific window and around pointer
• Ability to show movable frame around the capture area
• Advanced area selection tool

Device Capture
• Ability to record camera or other video capture devices individually
• Ability to switch between device capture and screen capture modes during recording
• Adjustable format

Audio Capture
• Ability to capture and record audio individually into audio files
• Ability to use push-to-talk mode for capturing input audio

Camera Overlay
• Adjustable format, size and position
• Chroma key effect
• Custom graphics
• Outline

Screenshot
• Ability to take screenshots from a single display or all displays
• Ability to take screenshots from any area on the screen
• Ability to take screenshots from the capture scene
• PNG and JPEG file format

Draw on Screen
• Ability to use several tools such as pen, marker, arrow, rectangle and text
• Ability to interact with other apps while drawing
• Ability to turn drawing on and off by keyboard shortcuts

Watermark
• Watermark image (logo)
• Watermark text (custom font, color, outline and position)


* Recording performance depends on your hardware.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10, 11
  • Bộ xử lý: 1 gigahertz (GHz) or faster processor
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Đồ họa: Direct3D 11.0 compatible with Pixel Shader 4.0 support
  • Ghi chú thêm: AMD Radeon™ with AMD VCE or NVIDIA with NVENC support is recommended for recording gameplay.

Thẩm định viên nói gì

8 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:
Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...