สร้าง Steam Machine ของคุณเอง

SteamOS Beta is the first public release of our Linux-based operating system. The base system draws from Debian 7, code named Debian Wheezy. Our work builds on top of the solid Debian core and optimizes it for a living room experience. Most of all, it is an open Linux platform that leaves you in full control. You can take charge of your system and install new software or content that you want.

การติดตั้ง และการปรับแต่ง SteamOS

What are the SteamOS Hardware Requirements?

หน่วยประมวลผล:
หน่วยประมวลผล Intel หรือ AMD แบบ 64-bit

หน่วยความจำ:
แรม 4GB หรือมากกว่า

ฮาร์ดไดรฟ์:
ดิสก์ขนาด 500GB หรือใหญ่กว่า

การ์ดจอ:
กราฟิกการ์ด NVIDIA
กราฟิกการ์ด AMD (RADEON 8500 หรือใหม่กว่า)
กราฟิก Intel

เพิ่มเติม:
รองรับ UEFI Boot
พอร์ต USB สำหรับการติดตั้ง

ฉันจะติดตั้ง SteamOS ได้อย่างไร?

There are two different installation methods for SteamOS. The recommended method is the Default Installation method, which is a pre-configured image-based install using CloneZilla. The other method uses Debian Installer, which allows for customization after an automated install step. Please choose one of those methods below.

WARNING: Both installation methods will erase all content on the target computer

การติดตั้งแบบค่าเริ่มต้น

You will need to create a SteamOS System Restore USB stick to perform this install. The image provided here requires at least a 1TB disk.

 1. Download the default SteamOS beta installation
 2. Format a 4GB or larger USB stick with the FAT32 filesystem. Use "SYSRESTORE" as the partition name.
 3. Unzip the contents of SteamOSImage.zip to this USB stick to create the System Restore USB stick.
 4. Put the System Restore USB stick in your target machine. Boot your machine and tell the BIOS to boot off the stick. (usually something like F8, F11 or F12 will bring up the BIOS boot menu).
 5. Make sure you select the UEFI entry, it may look something like "UEFI: Patriot Memory PMAP". If there is no UEFI entry, you may need to enable UEFI support in your BIOS setup.
 6. Select "Restore Entire Disk" from the GRUB menu.
 7. When it is complete it will shutdown. Power on the machine to boot into your freshly re-imaged SteamOS.

การติดตั้งแบบกำหนดเอง

The second method is based on the Debian Installer. It requires additional configuration steps, but works with a smaller disk:

 1. Download the custom SteamOS beta installation
 2. Unzip the SteamOS.zip file to a blank, FAT32-formatted USB stick.
 3. Put the USB stick in your target machine. Boot your machine and tell the BIOS to boot off the stick. (usually something like F8, F11, or F12 will bring up the BIOS boot menu).
 4. Make sure you select the UEFI entry, it may look something like "UEFI: Patriot Memory PMAP". If there is no UEFI entry, you may need to enable UEFI support in your BIOS setup.
 5. Selected "Automated install" from the menu.
 6. The rest of the installation is unattended and will repartition the drive and install SteamOS.
 7. After installation is complete, the system will reboot and automatically log on and install Steam. At this point an internet connection is required. If you have an internet connection, Steam will automatically install itself. If you do not have an internet connection (for instance, if you need to connect to a WiFi access point) you will get a popup telling you this. Close the popup and you will get the network configuration UI where you can set up your network. Once you are connected to the internet, close this UI and Steam will install itself.
 8. After Steam finishes installing, your system will automatically reboot and create a backup of the system partition.
 9. When the backup completes, select "reboot" to boot into your freshly installed SteamOS