ʇɔɐɹʇsq∀ ǝɔuǝʇsᴉxƎ ǝɥ┴ is a procedurally generated VR shooter with many rogue-like elements. You must dodge lasers, get powerful items and shoot your way through enemies. Enter and explore the A̜͉̗̫̤b͕͇͚͓̖̖̺̱̘s̭̼̞͚t̠̟͎̤̣͔͍̘r̻͈̯̣a̙̲̩͕̗c̜͔̳̠͇͍̩̝ͅt̩͍̖̺̬̟̟.
All Reviews:
1 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
Jun 5, 2017
Developer:
Publisher:

Sign in to add this item to your wishlist, follow it, or mark it as not interested

Notice: Requires a virtual reality headset. See the VR Support section for more info.

Buy The Existence Abstract

 

Recent updates View all (1)

June 7

a message


00110100 00111000 00100000 00110110 00110101 00100000 00110110 01100011 00100000 00110110 01100011 00100000 00110110 01100110 00100000 00110010 00110000 00100000 00110111 00110011 00100000 00110110 00110101 00100000 00110110 00110101 00100000 00110110 01100010 00100000 00110110 00110101 00100000 00110111 00110010 00100000 00110010 01100011 00100000 00110000 01100001 00100000 00110100 00111001 00100000 00110010 00110000 00100000 00110110 00110100 00100000 00110110 00111001 00100000 00110110 00110100 00100000 00110010 00110000 00100000 00110110 01100101 00100000 00110110 01100110 00100000 00110111 00110100 00100000 00110010 00110000 00100000 00110110 00110101 00100000 00110111 00111000 00100000 00110111 00110000 00100000 00110110 00110101 00100000 00110110 00110011 00100000 00110111 00110100 00100000 00110010 00110000 00100000 00110111 00111001 00100000 00110110 01100110 00100000 00110111 00110101 00100000 00110111 00110010 00100000 00110010 00110000 00100000 00110110 00110001 00100000 00110111 00110010 00100000 00110111 00110010 00100000 00110110 00111001 00100000 00110111 00110110 00100000 00110110 00110001 00100000 00110110 01100011 00100000 00110010 00110000 00100000 00110111 00110100 00100000 00110110 00111000 00100000 00110110 01100110 00100000 00110111 00110101 00100000 00110110 00110111 00100000 00110110 00111000 00100000 00110010 00110000 00100000 00110100 00111001 00100000 00110010 00110000 00100000 00110110 00110100 00100000 00110110 00111001 00100000 00110110 00110100 00100000 00110110 01100101 00100000 00110010 00110111 00100000 00110111 00110100 00100000 00110010 00110000 00100000 00110110 00110101 00100000 00110111 00111000 00100000 00110111 00110000 00100000 00110110 00110101 00100000 00110110 00110011 00100000 00110111 00110100 00100000 00110010 00110000 00100000 00110110 00110001 00100000 00110110 01100101 00100000 00110111 00111001 00100000 00110111 00110100 00100000 00110110 00111000 00100000 00110110 00111001 00100000 00110110 01100101 00100000 00110110 00110111 00100000 00110010 00110000 00100000 00110111 00110100 00100000 00110110 01100110 00100000 00110010 00110000 00100000 00110110 01100110 00100000 00110110 00110011 00100000 00110110 00110011 00100000 00110111 00110101 00100000 00110111 00110010 00100000 00110010 00110000 00100000 00110111 00110010 00100000 00110110 00110101 00100000 00110110 00110001 00100000 00110110 01100011 00100000 00110110 01100011 00100000 00110111 00111001 00100000 00110010 01100101 00100000 00110010 00110000 00100000 00110101 00110100 00100000 00110110 00111000 00100000 00110110 00111001 00100000 00110111 00110011 00100000 00110010 00110000 00100000 00110110 01100001 00100000 00110110 01100110 00100000 00110111 00110101 00100000 00110111 00110010 00100000 00110110 01100101 00100000 00110110 00110101 00100000 00110111 00111001 00100000 00110010 00110000 00100000 00110111 00110111 00100000 00110110 00111001 00100000 00110110 01100011 00100000 00110110 01100011 00100000 00110010 00110000 00100000 00110110 00110010 00100000 00110110 00110101 00100000 00110010 00110000 00100000 00110110 01100011 00100000 00110110 01100110 00100000 00110110 01100101 00100000 00110110 00110111 00100000 00110010 01100011 00100000 00110010 00110000 00100000 00110110 00110010 00100000 00110111 00110101 00100000 00110111 00110100 00100000 00110010 00110000 00100000 00110110 00110110 00100000 00110110 01100110 00100000 00110111 00110010 00100000 00110010 00110000 00100000 00110111 00110011 00100000 00110110 01100110 00100000 00110110 01100100 00100000 00110110 00110101 00100000 00110110 01100110 00100000 00110110 01100101 00100000 00110110 00110101 00100000 00110010 00110000 00100000 00110110 01100011 00100000 00110110 00111001 00100000 00110110 01100010 00100000 00110110 00110101 00100000 00110010 00110000 00100000 00110111 00111001 00100000 00110110 01100110 00100000 00110111 00110101 00100000 00110010 01100101 00100000 00110010 01100101 00100000 00110010 01100101 00100000 00110010 00110000 00100000 00110111 00111001 00100000 00110110 01100110 00100000 00110111 00110101 00100000 00110010 00110000 00100000 00110111 00110111 00100000 00110110 00111001 00100000 00110110 01100011 00100000 00110110 01100011 00100000 00110010 00110000 00100000 00110110 00110001 00100000 00110110 00110011 00100000 00110110 00111000 00100000 00110110 00111001 00100000 00110110 00110101 00100000 00110111 00110110 00100000 00110110 00110101 00100000 00110010 00110000 00100000 00110110 00110111 00100000 00110111 00110010 00100000 00110110 00110101 00100000 00110110 00110001 00100000 00110111 00110100 00100000 00110110 01100101 00100000 00110110 00110101 00100000 00110111 00110011 00100000 00110111 00110011 00100000 00110010 01100101 00100000
5 comments Read more

About This Game

W̨̝̦͖ͮͦ̇̂ͭ̆̒̔ͫ͜aͯ͂ͣͯ͑͐ͤͪ̃͑͌͌҉̸͓̭͍̘̤̲̫͎̼̰̥̟̀͜k̶̐̔ͩ̔̆ͩ̈͂͊͛͂͋͛̐̆̉̀҉̷̨̪̟͚̜͉͎̬ͅĕ̡̢͇̱̪̥̈́̎̇͂̅̓̈́̂͝ ̵̴̵̡̛̬̣̯͔ͨ̆̍́͛̌͊ͤ̓͐͋̂ͭ́ͥ͒͒͆ͮͅu̶̾̿͌͛͠͏̜͚̠͖̱̻͉̜̘̰̻͜p̡̡̛̺̤͉͚̘̲̣̼̥̘̥̩̱͎̠̲̱͉ͥͤ̒̉̿͑̑̉ͩ́̅ͪ̃̌̇ͦ̚͡͡ͅ.̡͈̫͚̺̟̭͎̟̗̱̱͚̹̲̯͉̒̈̀̅ͩ̈́̃͝ ͆ͯͩ̓ͮ̈́͐̓ͦ̇̅ͤ̑ͮͨ̑͂̀͏̬͍͚̘̬̭̲̬T̨̧͖̟̗̮̼̻̣̞̏ͣ̏̿̈́̒͗r͉͕̮͈̻̜̍ͫͧ͛͌̐̆̓̏́̚̕u̧͑ͩ̅͌̔̌̄͆ͩ̈́҉̷҉̶̳̹̖̙̦̖̩̱͕̣͓ẗ̨̨̧̡͍̹̭̠̪͓̪͓̰̙̘̝͔̝̟͒̎ͭ̂̒̌̆͆ͦ͐̇̑͋ͯ͋͒̂ͤͅͅͅh̨̛̫͎̯̖͖̻̖̄̂ͬ̃͡ ̨̱͇̤̙̰̯̥̝̜̘̪͕̈ͭͦ̄ͩ̀̿̌͗̕͠͠ͅi̸̡̛̛͖͙̬͍̙ͭͦͣ̃ͦͫ́̋ͦ͒ͮͣ͝s̵̢͓͚̰̱̳̞̜͔͕̠̬͉̻ͪ͑͊̄̅͋̆̋̄̃́̓̾ͥ̔̉̚͘͠ͅ ̧̲͉̞̝͎̞̞͔͉͓͆͐̑ͫͨ̎̿̃̿̓̚̚͢r̢͎̘͇̦̺̱̩̦̳͉̙̣͎̙̅̐͒ͧ̒̏̽̈́͆ͯ̌̉̍̂ͪ͆̚͢e̶̢̋ͧ̐͋̈́ͧͪͯ҉̷̧͎͙̼̣̦͖̭͔̻͇s̘̭̱͖͈͆̈́̐̎̓̿ͣ̒ͩ̏́̾̇͋́ͨͩ̔́͝e̷̛̯̙̟̤̤̝̰̖̬̗̖̥̔͆̌̾̑ͥͫ̓́͜r͓̻̞̗̯͙̻͉̱̻̣̘͖̼̦̩ͯ̆̈̉ͯͥ͊̋̓̀̚͠v̵̢̬̦̯̣̈̓̊͐ͤͧ̒ͯͮͯͬ͌̈́̉̎̄͟͡͞e̛̲̗͔̯̺̫̫̻̥̞̎̉̊ͭ͛̐͟d̅ͭ̑͌̇͐̀ͩͥ̿̿̒͊͌́́͏̮̮̲͙̙̠̹̱̦̣̩͔̗̕ͅ ̢͙̻͎̦͇ͭͪͥͫͨ̄̆̿̿̾́ͪ̾͜͝͞͡t̷̨͈͓̺̺̫͚̥̘̫͎̰̳̤̉ͦ̇͗̌͗ͦͣͯͦ͛̏͑̿̿́̀o̴̶͇͓̙͖̝̰̱̙̼̟̞̰̜̬̠̥̞͔̼ͯ̉͌̈̅̄̒ͨͦ̓͑ͩ ̸̨̬̳̖͖̟̹̞̹̎̄̔̉͂̃̎͐͌͆͡ͅt̛͔̖̱̭̙̩̤͕̮͇͔ͣ͒ͣ͐̍ͮͬ͐͋̕͞h̡͈̬̗̜͚̮̱̫̱͖͈̰͉̱͔̪͕̠͂͋͊͑͛̀ͭ̋ͣ͑ͭ́̚ͅo̢͇̗̳̜̺̩̖͈̙͔͇̘̝̭̹̥̯ͮͩ̊ͣ͛ͯͪ̔̅ͥͧ̇ͭͦ̐̽ͥ̈́̀͠͝ș̸͖͇̼̼̹̪̺̔̽͌̽͊ͪ̓ͭ̀͑͢͠͠eͩ̍̂̊̊͗̑ͮͬ̆̄ͦ̀ͦ̌ͥ́̚҉̨̰̗̝̠͓͇̀̕ ̢̩̯̼̺͈̆̍͒͑͡͠w͎̰̖̩̹̙̺͓̟̙̓̈̃̿͆̿̈́̉̊ͮͫ͂͊́̓̇͐͐̚͟͞h̵̛͌̎̒ͦͬ̚͠͏͎͎͓͎͕̩͇̠̪̯̺͔̠͕̠̰̟͚ǫ̛̝͓͖̖̉̄ͥ̈́̈́̔̀ͮ̅͊͐͑̋́ͫͥ͗͢͝ ̸̩̘̬̹̦̞̫̥̥͔͎̜̳̦̻͈̏̓́̒ͨ̓̑̈́͗́̀̀̀s̴̨̯̪͓̣̞͇͖ͯ͊̌ͬ̈̎̽̍̃͐ͥ͌̒e̶̸̺̤͓͇͉̟̳̝̊͑̅͗͒̋̿̎̌̌͒̄͝e͌ͤ̃̈̑̐͗̈͑̈̊̈ͬ̉̇͗ͫ̄̌̕͏̴̭̙̟͓̙̝̣͓̼̭͖̬̗̲̗ͅk̭̮̹̭̪̰̬̻̙̲̗͉̙̬͈ͯ̿̀̃̓̀̀͜͠͝ ̨̧̞̼̘̮͕̙͔̙͋ͭ̈̔̊̔̏̆͢i̢̼͔̘̙͕̪͚͎͖͚͉̯̦̹͉͇͎͆ͤ̾ͦͪ͐̽̄̋͋ͭͧ͞t̵̴̴̝̩̬̫̗̳̲̣̣̬̤̼̭ͫ̔ͩ̈́͒̒̐̋͘ͅ.̉͐͌̑͏̴̞̥̖͙̻̦͎͡͝

The Existence Abstract is a VR shooter with rogue-like elements built from the ground up for the HTC VIVE. Jump straight into the Abstract and begin your journey, but be wary as permadeath is ever present in each playthrough. Playthroughs are short, but different every run giving a new experience each time. Follow your intuition to navigate through a grid-like maze. Use your skill to dodge traps and enemies. Let luck guide you through the items you find. Show fierce determination in the face of the bo̴̱̟̓ͥs̹̺͘s̭͛es you will face. Do what you can to get through the labyrinth that is the 61 62 73 74 72 61 63 74.

Key Features:

 • Procedurally Generated Levels
 • Over 70 Unique Items
 • Unlockable Classes and Items
 • Original Soundtrack by artist Object
 • A Secret
 • Slow Motion
 • Grid Based Locomotion
 • Another Secret

We will meet again.

System Requirements

  Minimum:
  • OS: Windows 10
  • Processor: Intel® i5-4690
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: NVIDIA GeForce 970 GTX
  • Storage: 2 GB available space
Customer reviews Learn More
High Volume of Negative Reviews Detected:
Exclude  or  View Only
Review Type


Purchase Type


Language


Date Range
To view reviews within a date range, please click and drag a selection on a graph above or click on a specific bar.

Show graphDisplay As:
Show graph
 
Hide graph
 
Filters
Showing 1 reviews that match the filters above
There are no more reviews that match the filters set above
Adjust the filters above to see other reviews
Loading reviews...