Trò chơi đứng đầu theo số người chơi hiện tại
Người chơi hiện tại Đỉnh hôm nay   Trò chơi
 
523,543 583,597   Lost Ark
380,015 799,740   Counter-Strike: Global Offensive
280,608 625,656   Dota 2
162,919 338,733   Apex Legends
104,088 407,292   PUBG: BATTLEGROUNDS
74,381 88,789   ELDEN RING
65,057 65,057   Destiny 2
54,903 55,329   MIR4
53,745 82,948   Rust
53,200 79,909   Wallpaper Engine