Join the Elite 26th Legion with the new TSF Tundra Deployment Pack.

Featured within:
Tundra Armor (male and female)
Tundra Exosuit
Tundra Axe
Tundra Welder
Tundra Rifle
Tundra Shotgun
Tundra Flamethrower
Tundra Grenade Launcher
Tundra Heavy Machinegun
Tundra Command Station
Tundra Extractor
Tundra Shoulder Patch


Equip the pack today and take the fight to the enemy!
$4.99
Thêm vào giỏ
Nhãn: Trao đổi được
Sau khi mua, vật phẩm này:
  • sẽ không thể trao đổi trong một tuần
  • vật phẩm này được coi là "vật phẩm trong trò chơi" khi bạn yêu cầu hoàn tiền trên Steam