The 28th Infantry Division is an uncommon unit within the U.S. Army faction and unlockable at the middle third ranks. Items included with this unit are: arm patch, winter helmet cover, and helmet stencil. Features the voice of Matthew. Playable on the maps Bastogne, Foy, and Reichswald.
$3.99
Thêm vào giỏ
Nhãn: Trao đổi được, Mua bán được
Sau khi mua, vật phẩm này:
  • sẽ không thể trao đổi trong một tuần
  • sẽ không thể đăng lên chợ cộng đồng Steam trong một tuần
  • vật phẩm này được coi là "vật phẩm trong trò chơi" khi bạn yêu cầu hoàn tiền trên Steam