Yêu cầu hỗ trợ gần đây
Hạng mục hỗ trợ
Được gửi 24 giờ trước
  Thời gian phản hồi thông thường
 
Yêu cầu hoàn tiền 55,110   50.15 phút tới 1.54 giờ
Phục hồi & an ninh tài khoản 20,614   2.40 giờ tới 8.87 giờ
Hỗ trợ mua hàng & hóa đơn 2,535   2.25 giờ tới 16.83 giờ
Hỗ trợ kỹ thuật Steam & trò chơi 2,279   4.64 giờ tới 1.36 ngày