ข่าวสาร
Announcement - Valve
31 พ.ค. 2012
Quantum Conundrum is now available for pre-purchase on Steam and is 10% off until launch day! You can also grab the Season Pass and receive the full game, soundtrack, and two upcoming DLC's!

Your job is to find—and ultimately rescue—your uncle, by using his newest invention, the Interdimensional Shift Device, to switch between dimensions and solve puzzles. That sofa too heavy to move? There’s a dimension for that! Switch to Fluffy Dimension and that sofa is now light as a feather. Need to get up to a high ledge? There’s a dimension for that! Just switch to Anti-Gravity Dimension and things begin to float upward. Need to make things heavier? There’s a dimension for th—well, you get the idea. Switch dimensions in real time, work your way through the crazy complex mansion wings and rescue your uncle!

Additionally, pre-purchase on Steam before the release date and receive three exclusive items (Atomic Accolade, Quadwrangler, and Professor's Pineapple) in Team Fortress 2!


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002