ข่าวสาร
Product Update - Valve
29 ต.ค. 2015
An update to Team Fortress 2 has been released. The update will be applied automatically when you restart Team Fortress 2. The major changes include:

 • Fixed corrupt textures that were appearing for some players
 • Fixed crashes that were occurring for some players with 3GB or less of RAM
 • Temporarily removed texture memory optimizations for players on Intel Integrated GPUs
 • Fixed a client crash related to the backpack
 • Fixed a bug where mini-crits were overriding full crits
 • Fixed "Sort by Date" sorting in the wrong order in the backpack (design is to sort with newest items in the front)
 • Fixed the Invasion Unusual effect "Subatomic" being off-center
 • Fixed not being able to put cosmetic items from the Gargoyle Collection onto the Steam Community Market
 • Fixed missing kill icons for the Invasion weapons
 • Fixed the "Win a Bumper Kart minigame" Merasmission objective not triggering in the event of a team wipe
 • Added a "Batman" tag for Workshop submissions for the Arkham Knight Contest
 • Fixed missing Quickplay images for Mannpower maps Gorge and Thunder Mountain
 • Updated PASS Time to fix not seeing the Halloween version of the Jack while it's being carried by a player
 • Updated The Infernal Impaler, Courtier's Collar, Iron Lung, and The Bearded Bombardier

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2019   2018   2017   2016   2015  
2014   2013   2012   2011   2010  
2009   2008   2007   2006   2005  
2004   2003   2002