ข่าวสาร
Product Update - Valve
23 พ.ค. 2013
Source Filmmaker version 0.9.7.7 has been released. This update will be applied automatically when your Steam client is restarted. The major changes include:


  • Added Day Of Defeat Content Pack as optional DLC
  • Fixed Intel HD graphics chips not being detected as DX9-capable
  • Fixed issue with Python paths and Maya DMX export manager
  • Various vstBlendShapeUtils and vsBlendEditor bugfixes

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002