272nd Volksgrenadier Division
$3.99
Thêm vào giỏ
Nhãn: Trao đổi được, Mua bán được
Sau khi mua, vật phẩm này:
  • sẽ không thể trao đổi trong một tuần
  • sẽ không thể đăng lên chợ cộng đồng Steam trong một tuần
  • vật phẩm này được coi là "vật phẩm trong trò chơi" khi bạn yêu cầu hoàn tiền trên Steam