noun
a long and distinct period of history with a particular feature or characteristic

Workshop Contributors:
PJ


When equipped this applies the Era appearance to the Grizzly in-game.
$0.99
Thêm vào giỏ
Nhãn: Trao đổi được
Sau khi mua, vật phẩm này:
  • sẽ không thể trao đổi trong một tuần
  • vật phẩm này được coi là "vật phẩm trong trò chơi" khi bạn yêu cầu hoàn tiền trên Steam