Language:
NINIEJSZA UMOWA MA CHARAKTER PRAWNIE WIĄŻĄCEGO ZOBOWIĄZANIA; PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z JEJ TREŚCIĄ. Witamy w Batman™: Arkham VR. WB Games Inc. („WB Games”) z ogromną przyjemnością przedstawia oprogramowanie do gry Batman™: Arkham VR (wraz z aktualizacjami - „Klient Gry”) przeznaczone do działania z sieciowym elementem Batman™: Arkham VR („Serwer Gry”). Łącznie, Klient Gry i Serwer Gry stanowią grę Batman™: Arkham VR („Gra”). Umowa licencyjna użytkownika końcowego („EULA” lub „Umowa”) określa zasady korzystania przez użytkownika z Klienta Gry, natomiast Warunki korzystania z usługi Batman™: Arkham VR (znajdujące się pod adresem: http://support.wbgames.com/link/portal/24022/24028/ArticleFolder/545) („Warunki Korzystania z Usługi”), włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie, regulują zasady korzystania z Serwera Gry. Kliknięcie na poniższy przycisk „Akceptuję”, zainstalowanie Klienta Gry lub korzystanie z niego jest równoznaczne z przyjęciem przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy i Warunków Korzystania z Usługi.
1. Ograniczona licencja. Klient Gry jest przedmiotem licencji a nie sprzedaży. Pod warunkiem przyjęcia przez Użytkownika warunków niniejszej EULA oraz nieprzerwanego ich przestrzegania, WB Games niniejszym udziela Użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, niewyłącznej, niezbywalnej, osobistej licencji na (a) pobranie i zainstalowanie Klienta Gry na należącym do Użytkownika komputerze osobistym („Konsola”) i (b) korzystanie z Klienta Gry w połączeniu z Serwerem Gry dla własnych niekomercyjnych celów rozrywkowych Użytkownika. W zakresie dozwolonym przez prawo, powyższa licencja nie zezwala Użytkownikowi na następujące działania, a Użytkownik uznaje, że naruszenie któregokolwiek z poniższych ograniczeń licencyjnych stanowi naruszenie praw własności intelektualnej WB Games:
a. Użytkownik nie może sprzedać, licencjonować ani przekazać Klienta Gry, bądź jakichkolwiek jego kopii lub modyfikacji, jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi;
b. Użytkownik nie może opracować, rozpowszechniać ani być hostem jakiegokolwiek serwera lub oprogramowania zaprojektowanego do komunikowania się z Klientem Gry lub do przekierowywania lub naśladowania protokołów komunikacyjnych wykorzystywanych przez WB Games;
c. Użytkownik nie może modyfikować Klienta Gry ani jakiejkolwiek jego części;
d. Użytkownik nie może we własnym zakresie kopiować Klienta Gry, w tym jakiejkolwiek jego części, tłumaczyć go, dokonywać jego inżynierii wstecznej, pozyskiwać z niego kodu źródłowego, modyfikować go, deasemblować, dekompilować ani tworzyć na jego podstawie utworów zależnych, nie może również na takie czynności zezwalać innym bądź upoważniać ich do tego;
e. Użytkownik nie może opracowywać, rozpowszechniać ani korzystać z programów osób trzecich, których celem jest wpływanie na wrażenia z Gry, takich jak m.in. boty oprogramowania, cheaty, sztuczki lub inne oprogramowanie, którego celem jest zapewnienie graczowi przewagi;
f. Użytkownik nie może eksploatować Gry, ani jakiejkolwiek jej części, dla celów komercyjnych;
g. Użytkownik może łączyć się z Serwerem Gry jedynie za pomocą autoryzowanego Klienta Gry bez modyfikacji, przy pomocy usługi Steam lub innej usługi komputerowej dostarczanej przez osobę trzecią i autoryzowanej przez WB Games, jak stanowi niniejsza Umowa; lub
h. Użytkownik nie może korzystać z Klienta Gry do łączenia się z jakimkolwiek serwerem lub jakąkolwiek inną usługą poza Serwerem Gry za pośrednictwem usługi Steam lub innej usługi komputerowej dostarczanej przez osobę trzecią i autoryzowanej przez WB Games.
Niniejsza licencja nie stanowi nadania tytułu do ani własności Gry (w tym bez ograniczeń Klienta Gry), nie może być również interpretowana jako sprzedaż praw do Gry. Wszystkie prawa i tytuły do Gry i jej wszystkich egzemplarzy (w tym bez ograniczeń wszelkie tytuły, kody komputerowe, technologie, tematy, przedmioty, postaci, imiona postaci, historie, dialogi, powiedzonka, lokalizacje, pomysły, grafika, muzyka, itp.), a także korzyści z ich tytułu, należą do WB Games lub jej licencjodawców.
2. Okres obowiązywania. Niniejsza EULA będzie obowiązywać do czasu wypowiedzenia, a te z postanowień, które ze względu na swój charakter powinny pozostać w mocy po rozwiązaniu Umowy pozostaną w mocy po jej rozwiązaniu, w tym m.in. postanowienia dotyczące ograniczenia licencji, wyłączenia gwarancji, ograniczenia odpowiedzialności, zwolnienia z odpowiedzialności odszkodowawczej i własności. Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą EULA w dowolnym czasie poprzez trwałe zniszczenie wszystkich znajdujących się w jego posiadaniu egzemplarzy Gry wraz z towarzyszącą dokumentacją, w tym wszelkich Klientów Gry, znajdujących się w jego pieczy lub pod jego kontrolą.
3. Własność. Użytkownik postanawia, że w relacjach pomiędzy nim a WB Games, WB Games będzie i pozostanie właścicielem wszelkich praw, tytułów i korzyści z Gry oraz treści w niej zawartych. Gra jest chroniona amerykańskim prawem autorskim, umowami międzynarodowymi oraz innymi przepisami. Gra może zawierać materiały na licencji osób trzecich, a licencjodawcy takich materiałów są osobami trzecimi-beneficjentami niniejszej Umowy z prawem dochodzenia od Użytkownika swoich praw, w razie ich naruszenia przez Użytkownika.
4. Zgoda na korzystanie z Gry przez osoby niepełnoletnie. Gdy Gra jest uruchomiona, WB Games, podmioty powiązane tej spółki lub jej wykonawcy mogą monitorować Konsolę Użytkownika pod kątem naruszeń punktu 1. Użytkownik niniejszym udziela WB Games, podmiotom powiązanym tej spółki lub jej wykonawcom zgody na monitorowanie Konsoli Użytkownika dla celów identyfikacji i zgłaszania potencjalnych naruszeń WB Games. WB Games, jej podmioty powiązane lub jej wykonawcy nie mają jednak obowiązku monitorowania systemu Użytkownika.
5. Ograniczona gwarancja dotycząca Gier na nośnikach fizycznych.
WB Games w miarę swych możliwości zapewnia pierwotnego konsumenta-nabywcę Gry, że ewentualny nośnik fizyczny, na którym Gra została zapisana, będzie wolny od wad materiałowych i wad wykonania przez okres stu osiemdziesięciu (180) dni od pierwotnej daty zakupu. Jeżeli we wspomnianym stuosiemdziesięciodniowym (180) okresie gwarancyjnym wystąpi wada materiałowa lub wada wykonania, WB Games wedle własnego wyboru dokona bezpłatnej naprawy albo wymiany Gry. W przypadku, gdyby Gra nie była już dostępna, WB Games może, wedle własnego uznania, wymienić ją na produkt o porównywalnej wartości. Pierwotny nabywca jest uprawniony do korzystania z niniejszej gwarancji pod warunkiem, że data zakupu jest zarejestrowana w punkcie sprzedaży, bądź konsument może wykazać (w sposób niebudzący zastrzeżeń WB Games), że Gra została kupiona w ciągu ostatnich stu osiemdziesięciu (180) dni.
W celu uzyskania obsługi gwarancyjnej należy:
Zawiadomić Dział Obsługi Klienta WB Games o wystąpieniu problemu wymagającego obsługi gwarancyjnej, pisząc na adres WBGames.Intsupport@warnerbros.com lub przez internet na stronie http://support.wbgames.com. Jeżeli technik serwisu WB Games nie jest w stanie rozwiązać danego problemu przez telefon lub przez internet za pośrednictwem poczty elektronicznej, może upoważnić Użytkownika do zwrotu Gry - przy czym Użytkownik ponosił będzie ryzyko uszkodzeń oraz pokryje z góry koszty transportu i ubezpieczenia - wraz z opatrzonym datą paragonem lub podobnym dowodem zakupu, w powyższym stuosiemdziesięciodniowym (180) okresie gwarancyjnym, na następujący adres:
Absolute Quality Ltd.
Attn: Warner Bros. Tech Support
9th Floor, Skypark 1
8 Elliot Place
Glasgow G3 8EP
Scotland (Szkocja)
WB Games nie ponosi odpowiedzialności za zwroty Gry dokonane bez upoważnienia i zastrzega sobie prawo odesłania zwróconej w tej sposób Gry z powrotem do klienta.
Niniejsza ograniczona gwarancja nie ma zastosowania oraz jest nieważna w przypadku: (a) powstania wady Gry w wyniku niewłaściwego lub nierozsądnego użytkowania Gry, nieodpowiedniego obchodzenia się z nią lub niedbalstwa; (b) korzystania z Gry wraz produktami, które nie są sprzedawane lub licencjonowane przez producenta odpowiedniej platformy lub WB Games (w tym między innymi nieobjętymi licencją ulepszeniami gier oraz urządzeniami kopiującymi, rozgałęziaczami i zasilaczami); (c) korzystania z Gry w celach komercyjnych (w tym w celu wypożyczania); (d) dokonania modyfikacji Gry lub ingerencji w nią; lub (e) zmiany, zamazania lub usunięcia numeru seryjnego Gry.
6. Wyłączenie gwarancji. Serwery Gry są udostępniane, w prawnie przewidzianym zakresie, na zasadzie „w stanie w jakim są” oraz „w miarę dostępności”. O ile prawo na to zezwala, wszelkie gwarancje, tak wyraźne jak dorozumiane, zostają wyłączone.
7. Ograniczenia odpowiedzialności.
a. Ani Użytkownik, ani WB Games, dyrektorzy tej spółki, jej podmiot dominujący, podmioty powiązane, licencjodawcy lub wykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za straty wynikowe ani pośrednie z niniejszej EULA lub w związku z niniejszą EULA, ani też z jakiejkolwiek umowy towarzyszącej lub w związku z nią, na podstawie ustawowej, w wyniku naruszenia kontraktu, odpowiedzialności deliktowej (w tym za niedbalstwo), naruszenia obowiązku ustawowego, nieprawdziwego oświadczenia lub z jakiegokolwiek innego tytułu.
b. Żaden z zapisów niniejszej EULA nie skutkuje wyłączeniem ani ograniczeniem odpowiedzialności strony:
(i) za czyny z winy umyślnej;
(ii) za śmierć lub uszkodzenia ciała w wyniku niedbalstwa;
(iii) na podstawie zwolnienia z odpowiedzialności odszkodowawczej w punkcie 7;
lub
(iv) z tytułu jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, która nie podlega wyłączeniu lub ograniczeniu na podstawie prawa.
8. Zwolnienie z odpowiedzialności odszkodowawczej. Użytkownik niniejszym zgadza się bronić i zwolnić z odpowiedzialności odszkodowawczej WB Games, dyrektorów tej spółki, jej podmiot
dominujący, podmioty zależne, licencjodawców i wykonawców na wypadek jakichkolwiek roszczeń, odpowiedzialności, uszkodzeń, szkód, strat lub wydatków (w tym uzasadnione honoraria prawników) powstałych w wyniku naruszenia przez Użytkownika punktu 1, na skutek takiego naruszenia lub w związku z nim.
9. Zmiany Umowy i Gry. WB Games może aktualizować niniejszą Umową wedle własnego uznania, przy czym Użytkownik akceptuje EULA w zmienionej wersji poprzez dalsze korzystanie z Gry po otrzymaniu zmienionej wersji Umowy. WB Games może zmienić, zmodyfikować, zawiesić lub zaprzestać jakiegokolwiek aspektu Gry w jakimkolwiek czasie. Użytkownikowi nie przysługują żadne korzyści, pieniężne ani inne, z tytułu jakiejkolwiek cechy Gry lub treści zawartej w Grze.
10. Patche i aktualizacje. WB Games może w dowolnym czasie stosować patche, aktualizacje i modyfikacje (łącznie „Aktualizacje”) Gry, w tym Aktualizacje Klienta Gry zainstalowanego na Konsoli. Aktualizacje nie mają opcjonalnego charakteru. Użytkownik uznaje, że WB Games może uruchamiać i instalować aktualizacje zdalnie, za wiedzą Użytkownika, i niniejszym wyraża zgodę na pobieranie i stosowanie Aktualizacji przez WB Games. W przeciwnym razie świadczenie usług może być niemożliwe i Użytkownik ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę.
11. Środki prawne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że WB Games może ponieść nieodwracalną szkodę w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień regulujących własność, udzieloną licencję lub ograniczenia licencji. W razie takiego naruszenia WB Games będzie przysługiwała możliwość wystąpienia do sądu o ustanowienie zabezpieczenia roszczeń i/lub wydanie zarządzenia w sprawie realnego wykonania zobowiązania lub o inny właściwy środek prawny.
12. Ostrzeżenie o możliwości wystąpienia ataku padaczkowego. U niewielkiego procenta populacji dochodzi do ataków padaczkowych na skutek wystawienia na działanie pewnych wzorów świetlnych lub rozbłysków. Wystawienie na działanie takich wzorów lub tła podczas oglądania telewizji lub grania w gry wideo może wywołać u takich osób napad padaczkowy. W przypadku osób chorujących na padaczkę lub osób, w rodzinach których występuje padaczka, przed przystąpieniem do gry należy skonsultować się z lekarzem. Jeżeli u gracza wystąpiłyby zawroty głowy, zaburzenia widzenia, skurcze oczu lub mięśni, utrata świadomości, dezorientacja, mimowolne ruchy lub drgawki, powinien natychmiast przerwać grę i skonsultować się z lekarzem.
13. Prawo właściwe.
a. Interpretacja, ważność i wykonanie niniejszej EULA i wszystkich zobowiązań pozaumownych wynikających z niniejszej EULA lub z nią związanych, podlega przepisom kraju miejsca zamieszkania Użytkownika.
b. Pozwy lub postępowania wszczęte w celu rozstrzygnięcia sporu związanego z niniejszą EULA lub z Usługą będą podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów krajowych miejsca zamieszkania użytkownika (chyba że strony postanowią inaczej na piśmie).
c. Rozdzielność postanowień. Użytkownik i WB Games postanawiają, że w razie gdyby jakakolwiek część niniejszej Umowy została uznana za niezgodną z prawem lub niewykonalną, taka część zostanie wydzielona, a reszta punktu będzie w pełni skuteczna.
14. Postanowienia różne. Warunki określone w niniejszej Umowie, w tym Wyłączenie gwarancji, Ograniczenie odpowiedzialności i Zwolnienie z odpowiedzialności odszkodowawczej mają
zasadnicze znaczenie dla umowy pomiędzy WB Games a Użytkownikiem. WB Games bez takich ograniczeń nie mogłaby dostarczać Gry (w tym bez ograniczeń Klienta Gry) na zasadach komercyjnych. Postanowienia w zakresie Wyłączenia gwarancji, Ograniczenia odpowiedzialności i Zwolnienia z odpowiedzialności odszkodowawczej są postanowieniami zabezpieczającymi interesy licencjodawców, następców prawnych i cesjonariuszy WB Games. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie jest uznawany za agenta, pracownika, wspólnika joint venturer bądź partnera WB Games, nie będzie się również za niego podawać. Użytkownik nie może dokonać cesji niniejszej Umowy, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody WB Games, a jakakolwiek próba dokonania cesji z pogwałceniem niniejszego postanowienia będzie nieważna. WB Games może dokonać cesji niniejszej Umowa lub jakichkolwiek swoich praw lub obowiązków z niniejszej Umowy po uprzednim poinformowaniu Użytkownika. Jakiekolwiek odstąpienie od egzekwowania praw z tytułu jakiegokolwiek nienależytego wykonania, warunku lub naruszenia niniejszej Umowy nie będzie równoznaczne z takim odstąpieniem w jakimkolwiek podobnym lub innym przypadku. Postanowienie uznane za niezgodne z prawem decyzją sądu lub regulatora, zostanie uznane za wyłączone z Umowy, jednakże okoliczność taka pozostanie bez znaczenia dla wykonalności pozostałych postanowień Umowy. Niniejsza Umowa wraz z Umową Licencyjną Użytkownika Końcowego znajdującą się w ewentualnej instrukcji Gry, z uwzględnieniem wszystkich odpowiednich dokumentów włączonych do niej przez odniesienie, stanowi całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a WB Games w przedmiocie Klienta Gry i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Użytkownikiem a WB Games w przedmiocie Klienta Gry. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszą Umową a postanowieniami Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego znajdującej się w instrukcji Gry, nadrzędne będą postanowienia niniejszej Umowy. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich właściwych przepisów prawnych dotyczących Klienta Gry i niniejszej Umowy, w tym bez ograniczeń przepisów kontroli eksportu. Użytkownik musi dostarczyć wszelkie niezbędne urządzenia, media i sprzęt do Gry, w tym odpowiedni sprzęt komputerowy i podłączenie do internetu, na własne ryzyko i na koszt własny. Niniejsza Umowa może ulec zmianie jedynie na piśmie, za podpisem stron
Zakup Gry przez użytkownika stanowi umowę o świadczenie usług, która zostaje zawarta bezpośrednio po kliknięciu przez użytkownika poniższego przycisku „Akceptuję”. Z chwilą przystąpienia użytkownika do umowy o świadczenie usług użytkownik traci prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, co wynika z implementacji do prawa krajowego użytkownika Dyrektywy 97/7/WE w sprawie umów zawieranych na odległość.
15. Obsługa klienta. W przypadku wystąpienia problemu z Grą (co jest mało prawdopodobne), do jego rozwiązania mogą wystarczyć proste instrukcje. Przed zwróceniem Gry sprzedawcy prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta WB Games poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres WBGames.Intsupport@warnerbros.com lub przez Internet pod adresem http://support.wbgames.com. Prosimy nie wysyłać żadnych Gier do WB Games bez uprzedniego skontaktowania się z nami.