Language:
Denne avtalen er en juridisk bindende avtale; vennligst les den nøye igjennom. Velkommen til Batman™: Arkham VR. WB Games Inc. ("WB Games") er stolte over å kunne tilby Batman™: Arkham VR spillprogramvare (sammen med eventuelle oppdateringer, "Spillklienten") for bruk med den internettbaserte komponenten i Batman™: Arkham VR (en "Spillserver"). Tilsammen utgjør Spillklienten og en Spillserver spillet Batman™: Arkham VR ("Spillet"). Disse Sluttbrukervilkår (”Sluttbrukervilkårene” eller ”Avtalen”) regulerer din bruk av Spillklienten, mens Batman™: Arkham VR "Tjenestevilkår", (finnes her: http://support.wbgames.com/link/portal/24022/24028/ArticleFolder/545 innlemmet her med denne henvisningen, regulerer din bruk av Spillserveren. Ved å klikke "Jeg aksepterer" nedenfor, eller ved å installere eller bruke en Spillklient, samtykker du i å være bundet av disse Sluttbrukervilkår og Tjenestevilkårene.
1. Begrenset lisens. Spillklienten er lisensiert, ikke solgt. Forutsatt din aksept på og kontinuerlige overholdelse av disse Sluttbrukervilkår, tildeler WB Games deg herved en begrenset, gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke overførbar, personlig lisens til (a) å laste ned og installere Spillklienten på en/et personal computer (et "Underholdningssystem") som eies av deg, og (b) bruke Spillklienten i forbindelse med en Spillserver for ditt eget ikke-kommersielle underholdningsformål. Lisensen tillater deg ikke å gjøre noe av det følgende, og du godtar at brudd på noen av følgende lisensbegrensninger vil utgjøre en krenkelse av WB Games' immaterielle rettigheter:
a. Du kan ikke selge, lisensiere eller overføre Spillklienten, eller noen reproduksjoner eller modifikasjoner av denne, til noen person eller enhet;
b. Du kan ikke utvikle, distribuere eller "hoste" en eller flere servere eller programvare designet for å samhandle med Spillklienten eller til å omdirigere eller emulere kommunikasjonsprotokoller som brukes av WB Games;
c. Du kan ikke modifisere Spillklienten eller deler av denne;
d. Du kan ikke, eller tillate andre, å kopiere, oversette, utlede kildekode fra, modifisere, demontere, dekompilere, foreta omvendt utvikling, eller skape avledede verk basert på Spillklienten eller deler av denne;
e. Du kan ikke utvikle, distribuere eller bruke tredjeparts programvare designet for å påvirke spillopplevelsen, inkludert, men ikke begrenset til, programvare-"bots", -"cheats", -"hacks" eller noen annen programvare designet for å gi en spiller en fordel;
f. Du kan ikke utnytte Spillet eller noen del av dette, for kommersielle formål;
g. Du kan ikke koble til en Spillserver unntatt ved hjelp av en autorisert, umodifisert Spillklient gjennom en Steam tjeneste eller annen datatjeneste fra tredjepart autorisert av WB Games som er angitt her; eller
h. Du kan ikke bruke Spillklienten å koble til en server eller tjeneste med unntak av en Spillserver gjennomenSteam tjeneste eller annen tjeneste fra tredjepart autorisert av WB Games.
Lisensen som er tildelt her gir ingen eiendomsrett i Spillet (inkludert, men ikke begrenset til, Spillklienten) og skal ikke tolkes som et salg av noen rettigheter til Spillet. Alle rettigheter, titler og interesser i og til Spillet og alle kopier av dette (inkludert uten
begrensning alle titler, programkode, teknologi, temaer, objekter, figurer, karakternavn, historier, dialog, "catchphrases", steder, konsepter, kunst, musikk, etc.) er eid av WB Games eller dets lisensgivere.
2. Avtaleperiode. Denne Avtalen gjelder til den avsluttes, og de bestemmelser som etter sin natur bør videreføres etter avslutning skal videreføres etter avslutning, inkludert, men ikke begrenset til bestemmelsene som gjelder lisensbegrensninger, fraskrivelse av garantier, begrensning av ansvar, skadesløsholdelse og eierskap. Du kan avslutte denne Avtalen når som helst ved permanent å ødelegge alle kopier av Spillet og tilhørende dokumentasjon i din besittelse, inkludert, men ikke begrenset til, enhver Spillklient i din varetekt eller under din kontroll.
3. Eierskap. Du godtar at, mellom deg og WB Games, er det WB Games som eier og fortsetter å eie alle rettigheter, titler og interesser i og til Spillet, alle kopier av Spillet og alt innhold av Spillet. Spillet er beskyttet av amerikansk opphavsrettsregulering, internasjonale traktater og andre lover og regler. Spillet kan inneholde materiale som er lisensiert av tredjeparter, og lisensgiverne til slikt materiale er begunstigede tredjeparter til denne Avtalen med rett til å få håndhevet sine rettigheter ovenfor deg hvis du bryter denne Avtalen.
4. Samtykke til overvåkning. Når Spillet kjøres kan WB Games, dets partnere eller dets leverandører overvåke ditt Underholdningssystem for slik bruk som medfører brudd på punkt 1. Du gir herved WB Games, dets partnere og dets leverandører adgang til overvåke ditt Underholdningssystem med det formål,å avdekke slik bruk og å kommunisere potensielle krenkelser til WB Games. WB Games, dets tilknyttede selskaper og dets leverandører er ikke forpliktet til å overvåke ditt system.
5. Begrenset Garanti for Spill på Fysiske Medium
WB Games garanterer etter beste evne til den første forbruker som kjøper spillet at mediet, som Spillet er spilt inn på, skal være fri for mangler i materialet eller utførelse for en periode på ett hundre og åtte (180) dager fra datoen for det første kjøpet. Dersom en mangel i materialet eller utførelse forekommer i løpet av denne ett hundre og åtti (180) dagers garantiperioden vil WB Games etter eget skjønn enten reparere eller erstatte Spillet vederlagsfritt. For det tilfellet at Spillet ikke lenger er tilgjengelig, vill WB Games etter eget skjønn erstatte Spillet med et produkt med sammenlignbar verdi. Den første kjøper har rett på denne garantien bare dersom kjøpsdatoen er registrert hos salgsstedet eller forbrukeren kan vise (til WB Games tilfredshet) at Spillet ble kjøpt i løpet av de ett hundre og åtti (180) dagene.
For å motta garantitjenester:
Varsle WB Games Kundeserviceavdeling om problemet som gjør det nødvendig med garantitjenester ved å ta kontakt med WB Games. Intsupport@warnerbros.com eller på nett på http://support.wbgames.com. Dersom WB Games service tekniker ikke kan løse problemet på telefon eller e-post kan hun/han autorisere at du kan returnere Spillet, på din egen risiko og ved at frakt og forsikring betales av deg, sammen med datert kvittering eller lignende bevis for kjøpet innen ett hundre og åtti (180) dagers garantiperioden til:
Absolute Quality Ltd.
Attn: Warner Bros. Tech Support
9th Floor, Skypark 1
8 Elliot Place
Glasgow G3 8EP
Scotland
WB Spill er ikke ansvarlig for uautorisert retur av Spill og forbeholder seg retten til å sende slike uautoriserte returer tilbake til kunden.
Denne begrensede garantien gjelder ikke og skal være ugyldig hvis: (a) feilen i Spillet har oppstått gjennom misbruk, urimelig bruk, mishandling eller vanskjøtsel; (b) Spillet brukes med produkter som ikke selges eller lisensiert av riktig plattform produsent eller WB Games (inkludert, men ikke begrenset til, ikke-lisensiert spillforbedringer og kopi- enheter, adaptere og strømforsyning); (c) Spillet brukes til kommersielle formål (herunder utleie); (d) Spillet er endret eller tuklet med; eller (e) Spillets serienummeret har blitt endret, ødelagt eller fjernet.
6. Garantifraskrivelse. Spillserverene er gjort tilgjengelige, i den grad det er tillatt ved lov, på en ”som den er” ["as is"] og "som tilgjengelig" [”as available”] basis. I den grad det er tillatt ved lov, er garantier av ethvert slag, uttrykte som implisitte, ekskludert.
7. Ansvarsbegrensning.
a. Hverken du, WB Games, dets direktører, morselskap, partnere, lisenstakere eller leverandører er ansvarlig for eventuelt konsekvenstap eller indirekte tap under eller i forbindelse med disse Sluttbrukervilkår, eller annet tilknyttet avtaleforhold, enten det oppstår under lov eller oppstår som følge av kontraktsbrudd, skadevoldende handling (inkludert uaktsomhet), brudd på lovbestemt plikt, villedende opplysninger eller på annen måte.
b. Ingenting i disse Sluttbrukervilkår utelukker eller begrenser noen av partenes ansvar:
(i) for svindel eller villedende opplysninger avgitt i bedragersk hensikt;
(ii) for dødsfall eller personskade som skyldes partens uaktsomhet;
(iii) under bestemmelsen om skadesløsholdelse i § 7; eller
(iv) for ethvert annet ansvar som ikke kan ekskluderes fra eller begrenses ved lov.
8. Skadesløsholdelse. Du godtar herved å forsvare og holde WB Games, dets direktører, morselskap, datterselskaper, tilknyttede selskaper og leverandører, skadesløse mot ethvert krav, ansvar, skader, erstatning, tap eller utgifter (inkludert rimelige advokatutgifter) som oppstår som som følge av eller i forbindelse med ethvert brudd på § 1 som skyldes deg.
9. Endringer til Avtalen og Spillet. WB Games kan oppdatere denne Avtalen etter eget forgodtbefinnende, og du vil bli spurt om å akseptere den reviderte versjonen av Avtalen når den trer i kraft ved å fortsette å spille Spillet etter å ha mottatt den reviderte versjonen av Atalen. WB Games kan til enhver tid endre, modifisere, eller avvikle ethvert aspekt av Spillet. Du har ingen interesser, økonomisk eller på annen måte, i en hvilken som helst funksjon av eller innhold i Spillet.
10. Patcher og oppdateringer. WB Games kan legge til patcher, oppdateringer og modifikasjoner (under samlebetegnelsen "Oppdateringer") til Spillet når som helst, herunder Oppdateringer til Spillklienten som er installert på ditt Underholdningssystem. Oppdateringer er ikke valgfrie. Du aksepterer at WB Games kan distribuere og installere Oppdateringer, med eller uten din kjennskap, og du samtykker herved til at WB Games kan laste ned og installere slike Oppdateringer.
11. Rettsmidler. Du erkjenner at WB Games kan lide uopprettelig skade hvis du bryter noen av bestemmelsene som regulerer eierskapet, innvilget lisens eller lisensbegrensninger. Ved et slikt brudd skal WB Games ha rett til å begjære midlertidig forføyning og/eller avgjørelse som pålegger spesifikk ytelse, og annet tilsvarende og ytterligere rettsmiddel i den grad det passer.
12. Advarsel om epileptisk anfall. En svært liten prosentandel av befolkningen utsettes for epileptiske anfall når de blir eksponert for visse lysmønstre eller blinkende lys. Eksponering for disse mønstre eller bakgrunner på et fjernsynsapparat, eller under bruk av dataspill, kan forårsake et epileptisk anfall hos disse individene. Hvis du, eller noen i din familie, er disponert for epilepsi, må du rådføre deg med legen din før du spiller. Hvis du opplever svimmelhet, endret syn, rykninger i øye eller muskler, tap av bevissthet, desorientering, enhver ufrivillig bevegelse, eller kramper mens du spiller spillet, må du avbryte bruken av spillet umiddelbart og kontakte lege.
13. Lovvalg.
a. Tolkningen, gyldigheten og effekten av disse Sluttbrukervilkår og alle ikke-kontraktsmessige forpliktelser som oppstår på grunnlag av eller i forbindelse med disse Sluttbrukervilkår, skal reguleres av lovgivningen i det land hvor du har din bopel.
b. Enhver handling eller prosess for å avgjøre tvister knyttet til disse Sluttbrukervilkår eller tjenesten skal være underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i det land hvor du har din bopel (med mindre annet er avtalt skriftlig av begge parter).
c. Vilkårenes uavhengighet. Du og WB Games er enige om at for det tilfelle deler av denne Avtalen blir funnet ulovlig eller umulig å håndheve, skal den delen anses for å være ugyldig mens den gjenværende del av bestemmelsen skal gjelde fullt ut.
14. Diverse. Vilkårene fremsatt i denne Avtalen, inkludert Garantifraskrivelser, Ansvarsbegrensninger og bestemmelser om Skadesløsholdelse, er grunnleggende elementer i grunnlaget for avtaleforholdet mellom WB Games og deg. WB Games ville ikke være i stand til å tilgjengeliggjøre Spillet (inkludert, men ikke begrenset til, Spillklienten) på kommersiell basis uten slike begrensninger. Slike Garantifraskrivelser, Ansvarsbegrensninger og bestemmelser om Skadesløsholdelse tjener til fordel for WB Games' lisensgivere, etterfølgere og stedfortredere. Du godtar at du ikke er ansett som, og skal ikke presentere deg selv som, en agent, ansatt, medeier eller partner av WB Games. Du kan ikke overdra denne Avtalen, helt eller delvis, uten WB Games 'skriftlige samtykke, og eventuelle forsøk på overdragelse i strid med denne bestemmelsen skal være ugyldige. WB Games kan overdra denne Avtalen eller enhver av sine rettigheter og forpliktelser under denne Avtalen uten ditt samtykke når som helst. Ingen frafallelse av en forutsetning, betingelse eller misligholdskrav som følge av kontraktsbrudd skal utgjøre en frafallelse av noen annen forutsetning, betingelse eller misligholdskrav som følge av kontraktsbrudd, selv om forholdet er av lignende art eller tilsvarende. Enhver bestemmelse funnet ulovlig av en domstol eller myndighet med jurisdiksjon, skal anses for å være ugyldig, men skal ikke ha noen effekt på gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene i Avtalen. Denne Avtalen, sammen med Sluttbrukerlisensavtalen i Spillets manual, som omfatter alle de aktuelle dokumentene nevnt her, representerer hele avtalen mellom deg og WB Games med hensyn til Spillklienten og erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og WB Games knyttet til Spillklienten. For det tilfellet at det er motstrid mellom denne Avtalen eller vilkårene i Sluttbrukerlisensavtalen i Spillets manual skal denne Avtalen ha forrang. Du godtar at du vil etterleve gjeldende lover og regler i forbindelse med Spillklienten og denne Avtalen, herunder, men ikke begrenset til, lover og regler om eksportkontroll. Du må selv tilføre alle nødvendige fasiliteter, verktøy og alt utstyr som er nødvendig for å spille Spillet, herunder hensiktsmessig datautstyr og Internett-tilkoblinger, for din egen risiko og regning.
Ditt kjøp av Spillet utgjør en kontrakt for tjenesteytelsene som vil starte opp umiddelbart ved at du klikker ”Jeg aksepterer” nedenfor. Idet tjenestene starter opp, mister du retten til
å avbestille tjenestene etter Direktiv 97/7/EF om forbrukervern ved fjernsalg som er implementert under ditt lands lovgivning.
15. Kundesupport. I det usannsynlige tilfellet at det er et problem med ditt Spill, er det mulig at du bare trenger enkle instruksjoner for å rette problemet. Vennligst ta kontakt med WB Games Kundesupportavdeling ved å sende oss en e-post på WBGames.Intsupport@warnerbros.com eller på nett på http://support.wbgames.com før du returnerer Spillet til et utsalgssted. Vennligst ikke send et Spill til WB Games uten å ha tatt kontakt med oss først.