Language:
DEZE OVEREENKOMST IS EEN JURIDISCH BINDENDE OVEREENKOMST; GELIEVE DEZE ZORGVULDIG TE LEZEN. Welkom bij Batman™: Arkham VR. WB Games Inc. ("WB Games") is trots om u de Batman™: Arkham VR game software te verschaffen (samen met eventuele updates, de "Game Client") voor gebruik met de online component van Batman™: Arkham VR(een "Game Server"). Een Game Server en de Game Client vormen samen Batman™: Arkham VR (de "Game"). Deze Eindgebruiker Licentieovereenkomst ("EULA" of "Overeenkomst") beheerst uw gebruik van de Game Client, terwijl de Gebruiksvoorwaarden van Batman™: Arkham VR (de "GVW"), hierin opgenomen via deze verwijzing (zie http://support.wbgames.com/link/portal/24022/24028/ArticleFolder/545), uw gebruik beheerst van de Game Server. Door hieronder te klikken op "Ik accepteer", of door verbinding te maken of met behulp van een Game Server, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent door de voorwaarden van deze Overeenkomst en de GVW.
1. Beperkte Licentie. De Game Client is in licentie gegeven, niet verkocht. Onder voorbehoud van uw akkoord met en voortdurende naleving van de bepalingen en voorwaarden van deze EULA, verleent WB Games u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, persoonlijke licentie om (a) de Game Client op personal computer (een "Entertainment System") dat eigendom is van u, te downloaden en te installeren, en (b) de Game Client te gebruiken in combinatie met een Game Server voor uw niet-commercieel amusement. De voorgaande licentie staat u niet toe één van de volgende handelingen te doen, en u gaat ermee akkoord dat de schending van een van de volgende licentiebeperkingen een inbreuk zal vormen op de intellectuele eigendomsrechten van WB Games:
a. Het is niet toegestaan de Game Client of enige reproducties of wijzigingen daarvan aan een persoon of entiteit te verkopen, in licentie te geven of over te dragen;
b. Het is niet toegestaan om het even welke server of software die is ontworpen om te interageren met de Game Client te ontwikkelen, te verdelen of te hosten of de communicatie protocollen die door WB Games worden gebruikt door te sturen of na te bootsen;
c. Het is niet toegestaan de Game Client of enig gedeelte daarvan te wijzigen;
d. Het is niet toegestaan om zelf, of anderen toe te laten of te machtigen, om de Game Client of enig gedeelte daarvan te kopiëren, te vertalen, te reverse-engineeren, er de broncode uit af te leiden, te wijzigen, te demonteren, decompileren, afgeleide werken op basis daarvan te ontwikkelen;
e. Het is niet toegestaan een programma van een derde te ontwikkelen, verdelen of gebruiken dat is ontworpen om de game-ervaring te beïnvloeden, met inbegrip van maar niet beperkt tot software bots, cheats, hacks of andere software ontworpen om een speler een voordeel te verschaffen;
f. Het is niet toegestaan de Game of een gedeelte daarvan te exploiteren voor commerciële doeleinden;
g. Het is niet toegestaan een verbinding te maken met een Game Server, behalve met behulp van een geautoriseerde, ongewijzigde Game Client via de Steam dienst of een andere door WB Games toegestane computerdienst van een derde onder de hierin vastgelegde criteria; en
h. Het is niet toegestaan gebruik te maken van de Game Client om verbinding te maken met een andere server of dienst dan een Steam dienst of een andere door WB Games toegestane dienst van een derde.
De hierin verleende licentie geeft u geen aanspraak of eigendomsrecht op de Game (met inbegrip van maar niet beperkt tot de Game Client) en mag niet worden opgevat als een verkoop van rechten op de Game. Alle rechten, titels en belangen in en op de Game en alle kopieën daarvan (waaronder zonder beperking alle titels, computer code, technologie, thema's, objecten, personages, namen van personages, verhalen, dialoog, stopwoorden, locaties, concepten, kunstwerken, muziek, enz.) zijn eigendom van WB Games of haar licentiegevers.
2. Termijn. Deze Overeenkomst is van kracht totdat deze wordt beëindigd, en de bepalingen die uit hun aard moeten blijven bestaan na beëindiging blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot bepalingen die betrekking hebben op licentiebeperkingen, afwijzing van garanties, beperking van aansprakelijkheid, schadeloosstelling en eigendom. U kunt deze Overeenkomst op elk ogenblik beëindigen door alle exemplaren van de Game alsook de bijbehorende documentatie in uw bezit, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle Game Cliënten onder uw hoede of toezicht, permanent te vernietigen.
3. Eigendom. U gaat ermee akkoord dat, tussen u en WB Games, WB Games eigenaar is en blijft van alle rechten, eigendomsrechten en belangen in en op de Game, alle kopieën daarvan, en alle inhoud daarin. De Game is beschermd door het auteursrecht van de Verenigde Staten, internationale verdragen en andere wetten. De Game kan materiaal bevatten die door derden in licentie is gegeven, en de licentiegevers van deze materialen zijn derde begunstigden van deze Overeenkomst die gerechtigd zijn hun rechten af te dwingen tegen u als u een inbreuk pleegt op deze Overeenkomst.
4. Instemming met Controle. Wanneer de Game loopt, kunnen WB Games, met haar verbonden ondernemingen of haar contractanten uw Entertainment Systeem controleren op gebruiken die een schending vormen van artikel 1. Hierbij verleent u WB Games, met haar verbonden ondernemingen of haar contractanten de toestemming om uw Entertainment System te controleren om een dergelijk gebruik op te sporen alsook om potentiële schendingen aan WB Games te melden. WB Games, met haar verbonden ondernemingen of haar contractanten zijn niet verplicht om uw systeem te controleren.
5. Beperkte Garantie voor Games op Fysieke Media.
WB Games garandeert naar best vermogen, aan de originele koper van de Game dat het fysieke medium waarop de Game werd opgenomen (voor zover aanwezig) geen materiaal- en constructiefouten bevat gedurende een periode van honderdtachtig (180) dagen vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Indien een materiaal- of constructiefout tijdens deze garantieperiode van honderdtachtig (180) dagen optreedt, zal WB Games, naar eigen goeddunken, de Game gratis herstellen of vervangen. Indien de Game niet langer beschikbaar is, kan WB Games, naar eigen goeddunken, de Game vervangen door een product met een vergelijkbare waarde. De originele koper heeft enkel recht op deze garantie wanneer de aankoopdatum op het verkooppunt werd geregistreerd, of de consument kan aantonen (ter voldoening van WB Games) dat de Game gedurende de laatste honderdtachtig (180) dagen werd aangekocht.
Om de garantieservice te verkrijgen:
Licht u de WB Games klantenservice in over het probleem waarvoor u de garantieservice nodig heeft door contact op te nemen met WBGames.Intsupport@warnerbros.com of op het internet via http://support.wbgames.com. Indien de WB Games technicus het probleem niet telefonisch of op het internet via e-mail kan oplossen, kan hij / zij toestemming geven om de Game samen met uw
van een datum voorziene aankoopbewijs of gelijkwaardig aankoopbewijs binnen de garantieperiode van honderdtachtig (180) dagen terug te zenden naar, waarbij u de verantwoordelijkheid voor mogelijke schade en de kosten voor vervoer en verzekering draagt:
Absolute Quality Ltd.
Attn: Warner Bros. Tech Support
9th Floor, Skypark 1
8 Elliot Place
Glasgow G3 8EP
Scotland
WB Games is niet verantwoordelijk voor niet-toegestane retourzendingen van de Game en behoudt zich het recht voor om dergelijke retourzendingen terug naar de klant te sturen.
Deze beperkte garantie is niet van toepassing en is nietig indien: (a) de fout in de Game zich voordoet tengevolge van misbruik, onredelijk gebruik, slechte behandeling of verwaarlozing; (b) de Game werd gebruikt met producten die niet verkocht zijn of in licentie gegeven werden door de betrokken platformproducent of WB Games (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, niet van een licentie voorziene spelverbeteringen en kopieerapparaten, adapters en stroomvoorzieningen); (c) de Game wordt gebruikt voor commerciële doeleinden (inclusief verhuur); (d) de Game werd gewijzigd of gesaboteerd; of (e) het serienummer van de Game werd gewijzigd, beschadigd of verwijderd.
6. Afwijzing van Garanties. De Game Servers worden ter beschikking gesteld, voor zover toegestaan door de wet, op een "as is" en "as available" basis. Voor zover toegestaan door de wet, zijn enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties van welke aard dan ook uitgesloten.
7. Beperking van Aansprakelijkheid.
a. Noch u, noch WB Games, haar bestuurders, moederbedrijf, verbonden ondernemingen, licentiegevers, of aannemers zijn aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade onder of in verband met deze EULA, of een andere ondergeschikte overeenkomst, hetzij voortvloeiend uit de wet of voortvloeiend in of door contractbreuk, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), schending van een wettelijke plicht, onjuiste voorstelling van zaken of anderszins.
b. Niets in deze EULA zal de aansprakelijkheid uitsluiten of beperken:
(i) voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
(ii) voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door haar nalatigheid;
(iii) onder de vergoeding in Artikel 7; of
(iv) voor elke andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de wet.
8. Schadevergoeding. U gaat ermee akkoord om WB Games, haar bestuurders, moederbedrijf, filialen, verbonden ondernemingen, licentiegevers en aannemers te beschermen, schadeloos te stellen en te vrijwaren, van en tegen elke vordering, aansprakelijkheid, letsel, schade, verlies of kosten (met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten) die een gevolg zijn van, voortvloeien uit of verband houden met een schending door u van Artikel 1.
9. Wijzigingen in de Overeenkomst en de Game. WB Games kan deze Overeenkomst naar eigen goeddunken actualiseren, en u gaat akkoord met de herziene versie van de EULA zodra deze van kracht wordt door de Game verder te spelen nadat u een herziene Overeenkomst heeft ontvangen. WB Games kan elk aspect van de Game op elk gewenst ogenblik veranderen, wijzigen, schorsen
of beëindigen. U heeft geen belang, monetair of anderszins, in gelijk welke functie of inhoud in de Game.
10. Correcties en Actualisaties. WB Games mag op elk gewenst moment correcties, actualisaties en aanpassingen (gezamenlijk "Updates" genoemd) aan de Game doorvoeren, met inbegrip van updates aan de Game Client geïnstalleerd op uw Entertainment Systeem. Updates zijn niet optioneel. U gaat ermee akkoord dat WB Games Updates van op afstand kan implementeren en installeren, met of zonder uw medeweten, en u geeft hierbij uw toestemming aan WB Games om dergelijke Updates te downloaden en toe te passen.
11. Rechtsmiddelen. U erkent dat WB Games onherstelbare schade kan lijden indien u inbreuk pleegt op een van de bepalingen betreffende de eigendom, de verleende vergunning of licentiebeperkingen. In het geval van een dergelijke schending is WB Games gerechtigd een vordering in te stellen voor het bekomen van een gerechtelijk bevel en/of een beschikking voor uitvoering in natura alsook elk ander geschikt middel.
12. Waarschuwing voor apoplexie. Een zeer klein percentage van de mensen ervaren epileptische aanvallen bij blootstelling aan bepaalde lichtpatronen of flitsende lichten. Blootstelling aan deze patronen of achtergronden op een televisie of tijdens het spelen van video games, kan leiden tot een epileptische aanval bij deze personen. Als u, of iemand in uw familie, een epileptische aandoening heeft, raadpleeg dan uw arts voorafgaand aan het spelen. Als u duizeligheid, gezichtsstoornissen, oog- of spiertrekkingen, verlies van bewustzijn, desoriëntatie, elke onwillekeurige bewegingen, of stuiptrekkingen ervaart tijdens het spelen van de Game, stop onmiddellijk het gebruik en raadpleeg uw arts.
13. Toepasselijk Recht.
a. De interpretatie, geldigheid en uitvoering van deze EULA en alle niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit of verband houden met deze EULA, worden beheerst door het recht van het land van uw gewone verblijfplaats.
b. Elke vordering of procedure om geschillen met betrekking tot deze EULA of de Game te beslechten, is onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het land van uw gewone verblijfplaats (tenzij anders schriftelijk is overeengekomen door beide partijen).
c. Niet-afdwingbaarheid. U en WB Games zijn het erover eens dat, als een deel van deze Overeenkomst onwettig wordt bevonden of niet afdwingbaar is, zal dat deel worden verwijderd en de rest van de clausule volledig van kracht blijven.
14. Diversen. De voorwaarden uiteengezet in deze Overeenkomst, met inbegrip van de Afwijzing van Garantie, Beperking van Aansprakelijkheid en bepalingen inzake Schadevergoeding zijn fundamentele bestanddelen die de basis vormen van de overeenkomst tussen WB Games en u. WB Games zou niet in staat zijn om zonder dergelijke beperkingen de Game (met inbegrip van maar niet beperkt tot de Game Servers) op een economische basis aan te bieden. Dergelijke Afwijzing van Garantie, Beperking van Aansprakelijkheid en bepalingen inzake Schadevergoeding zijn ook opgesteld ten gunste van WB Games’ licentiegevers, opvolgers en rechtverkrijgenden. U gaat ermee akkoord dat u niet als een agent, werknemer, joint venturer, of partner van WB Games wordt beschouwd, en dat u evenmin uzelf zo zal voordoen. U mag deze overeenkomst niet overdragen, noch geheel noch gedeeltelijk, zonder WB Games’ voorafgaande schriftelijke toestemming en elke poging tot overdracht in strijd met deze bepaling is nietig. WB Games mag deze Overeenkomst of een van haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst op elk gewenst ogenblik overdragen zonder uw toestemming. Geen verklaring van afstand van enig(e) verzuim, voorwaarde of schending van deze Overeenkomst vormt een verklaring van afstand van enig(e) ander verzuim, voorwaarde of schending van deze Overeenkomst, al dan niet van een soortgelijke aard of anderszins. Elke door een rechtbank of een bevoegde toezichthouder onwettig bevonden bepaling wordt geacht te zijn verwijderd van de
Overeenkomst, maar dergelijke verwijdering zal geen invloed hebben op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst. Deze Overeenkomst en de Licentieovereenkomst Eindgebruikers in de handleiding van de Game (voor zover aanwezig), met inbegrip van alle van toepassing zijnde documenten waarnaar hierin wordt verwezen, vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen u en WB Games met betrekking tot de Game Servers en vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen u en WB Games met betrekking tot de Game Servers. Indien deze Overeenkomst en de Licentieovereenkomst Eindgebruikers in de handleiding van de Game verschillen, hebben de bepalingen van deze Overeenkomst voorrang. U gaat ermee akkoord dat u voldoet aan alle toepasselijke wetten in verband met de Game Client en deze Overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot exportwetten. U dient zelf te zorgen voor alle noodzakelijke faciliteiten, voorzieningen en apparatuur die nodig is om de Game te spelen, met inbegrip van passende computerapparatuur en internetverbindingen, op uw eigen risico en kosten.
Uw aankoop van de Game vormt een overeenkomst voor de levering van diensten die onmiddellijk aanvangt op het moment dat u klikt op "Ik aanvaard" hieronder. Bij aanvang van de diensten verliest u uw recht om, volgens de wetgeving van uw jurisdictie die Richtlijn 97/7/EG betreffende de verkoop op afstand implementeert, de overeenkomst gemakshalve te ontbinden.
15. Klantenservice. In het weinig waarschijnlijke geval van een probleem met uw Game, kunnen eenvoudige instructies soms volstaan om het probleem te verhelpen. Neem contact op met WB Games Klantenservice via e-mail op WBGames.Intsupport@warnerbros.com of op het internet via http://support.wbgames.com alvorens de Game aan een winkel te bezorgen. Gelieve geen Game te sturen naar WB Games zonder ons eerst te contacteren.