Language:
Allmänna affärsvillkor

§ 1 Allmänt

Genom att logga in i spelet accepterar (se § 2) den som loggar in med sin e-postadress de allmänna affärsvillkoren samt förklarar sig vara införstådd och villig att teckna ett kostnadsfritt användningsavtal med Playa Games GmbH (nedan Spelleverantören). Denna ansökan accepteras av spelleverantören genom att ett användarkonto öppnas som ger tillgång till Spelet. Grunden för användningsavtalet är de allmänna affärsvillkoren, vilka Användaren bekräftar att hon fått kännedom om genom att logga in. Inga sidoavtal finns. Spelleverantören sluter endast användningsavtal med fysiska personer. Användningsavtalet gäller på obestämd tid och kan när som helst avslutas av bägge parter skriftligen, i regel per e-post, utan att tidsfrister måste följas,. Användaren har ingen rätt att kräva att ett konto öppnas eller att kunna delta i Spelet, eller att ställa krav på att Spelet ska förvaltas eller måste vara tillgängligt. Spelleverantören förbehåller sig rätten till att när som helst vidareutveckla, ändra eller sluta driva Spelet utan att behöva ange några skäl för detta. Spelleverantören kan när som helst ändra de allmänna affärsvillkoren. Spelleverantören kommer i förväg och uttryckligen att informera Användaren om eventuella ändringar. Användaren förklarar sig införstådd med de ändrade allmänna affärsvillkoren genom att spela igen (logga in) efter att Användaren har fått denna information.

§ 2 Konto/ägande av virtuella tillgångar
Kontonamnen måste minst vara 3 tecken långa och kan innehålla bokstäver, siffror, mellanslag och vissa specialtecken. Kontonamnen kan emellertid inte endast bestå av siffror. Vid val av kontonamn skall namnrätten för reellt existerande personer respekteras. Detta gäller även namn på grupper som inte får namnges eller befintliga föreningar, företag eller varumärken. Alla konton, inkl. tillhörande värden, resurser, objekt osv. är virtuella tillgångar i Spelet. Användaren får till sitt konto en exklusiv nyttjanderätt och till alla andra virtuella tillgångar endast en icke-exklusiv nyttjanderätt. Nyttjanderätten är begränsad till användningsavtalets löptid, om inte en kortare löptid anges i spelet. Användaren förvärvar ingen äganderätt eller andra typer av rättigheter till dylika virtuella tillgångar. Detta gäller även för sådana tillgångar som överlämnas åt Användaren för bruk genom utnyttjande av Premium-funktionen (se § 10). Användaren har ingen rätt att byta konto till en annan spelvärld på en annan server. Det är inte tillåtet att använda, köpa, sälja, ge bort eller byta virtuella tillgångar utanför spelleverantörens online-avtal. Även försök till dylik överlämning kan beivras. Ett kontos inloggningsdata får inte säljas eller på annat sätt avyttras. Varje spelare ansvarar själv för säkerheten för alla inloggningsdata och är skyldig att välja ett säkert lösenord. Spelleverantören tar inget ansvar för förlust av virtuella tillgångar. Vid tvivelsmål är Användaren skyldig att bevisa att hon inte är ansvarig för en eventuell förlust p.g.a. att ett osäkert lösenord har valts eller p.g.a. det sätt som lösenordet har hanterats.
Ett konto måste verifieras med en giltig e-postadress. Om den e-postadress som har angetts inte är giltig förbehåller sig spelleverantören rätten till att spärra eller ta bort kontot. Genom att logga in i spelet förklarar sig Användaren införstådd med att spelleverantören kommer att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress som har angetts och försäkrar att han/hon är berättigad att använda denna e-postadress. Spelleverantören kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår p.g.a. att en e-postadress som Användaren inte är berättigad att använda har angetts. Vidare förbehåller sig spelleverantören rätten till att efter en tid radera konton som inte används.

§ 3 Upphovs- och nyttjanderätt

Spelleverantören och den eventuella licensgivaren innehar namn- och upphovsrätten till spelet. Spelleverantören är ensam innehavare av nyttjanderätten. Mångfaldigande eller användning av grafik, ljudfiler, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer kräver uttryckligt tillstånd från spelleverantören. Alla kända användningsformer (TV, online-streamning, radio, Internet, e-post, tryckmedia osv.) omfattas av ovanstående krav. Varje form av kommersiell användning kräver uttryckligt, skriftligt tillstånd från spelleverantören. Kontakta omgående Spelleverantören om du har frågor eller anmärkningar eller om du misstänker att en av dina egna upphovs- eller nyttjanderättigheter kränks.
Spelleverantören kommer omgående att avhjälpa problemet vid berättigade anmärkningar.

§ 4 Multiaccounting/IP-sharing/Accountsitting

En spelare får endast ha ett konto per server. Om en spelare använder mer än ett konto kan detta beivras med långvarig spärrning av alla inblandade konton.
Ett konto får endast användas av en person. Accountsharing, dvs. att flera personer spelar med ett och samma konto, är inte tillåtet.
Temporär Accountsitting, dvs. att spela med ett annat, befintligt konto, vars ägare temporärt inte kan spela, är tillåtet under förutsättning att tidsperioden är mer än 24 timmar och mindre än 21 dagar och att kontots ägare vid tidpunkten för accountsittingen inte loggar in för att spela tillsammans med kontot (jfr accountsharing). Det är otillåtet att använda de båda kontona för anfall mot varandra. Alla åtgärder under en accountsitting sker på kontoinnehavarens egen risk. Att överlämna åtkomstinformation till account-sittern utgör en stor risk för oönskade förändringar av kontot. Spelleverantören tar ingen form av ansvar i fråga om ändringar, förluster eller borttagningar av kontot!


§ 5 Utnyttjande av programfel, samt scripting/fusk

Åtgärder som leder till onormal dataöverföring på servern (t.ex. auto-uppdatering) eller som syftar till att påverka spelets förlopp är inte tillåtna. I synnerhet är automatiska eller halvautomatiska script som gör förfrågningar gentemot databasen eller startar funktioner i spelet otillåtna. Vid överträdelser tas det aktuella kontot bort eller spärras utan förvarning. Spelleverantören förbehåller sig rätten till att ställa ersättningsanspråk i proportion till den skada som har förorsakats och det därav resulterande administrationsarbetet. Alla spelare är skyldiga att ofördröjligen rapportera eventuella programfel (buggar) som upptäcks till spelleverantören via supportformuläret. Den som utnyttjar programfel för att skaffa sig själv eller andra fördelar kan förvänta sig att få sitt konto spärrat. Avsiktligt nyttjande av ett programfel är endast tillåtet om den aktuella Spelaren uppmanas att göra detta av en supportmedarbetare.

§ 6 Förhållningsregler

Det är inte tillåtet att i någon form tipsa om, länka till eller göra reklam för produkter, erbjudanden, webbplatser eller företag från tredje part.
Texter som beskrivningar, namn, klannamn, klanbeskrivningar, forumposter, länkar eller meddelanden som matas in av Användaren som är omoraliska, ärekränkande för någon eller som bryter mot gällande lagstiftning, särskilt sådan om ungdomsskydd, samt material som innehåller ovanstående eller länkar till dylikt innehåll kan ändras eller tas bort av spelleverantören och de aktuella kontona kan spärras eller tas bort. Dessutom kan Användaren räkna med straffrättsliga påföljder.
Spelleverantören står inte för texter som Användaren har matat in eller länkat till.
Spelleverantören gör slumpmässigt och vid konkreta indikationer kontroller av innehållet.
Det är förbjudet att i Spelet, i synnerhet i forumet, utge sig för att vara en annan användare eller supportmedarbetare, community manager, spelleverantören eller motsvarande eller att hota andra användare med sanktioner från dessa.

§ 7 Spelspråk

Det officiella språket i Spelet och i forumet på respektive server varierar med vilket språk som används i speltexterna på den aktuella servern. Karaktärsbeskrivningar, klantexter och meddelanden i Spelet på ett annat språk kan medföra att kontot spärras eller tas bort, eftersom det annars inte kan garanteras att förhållningsreglerna följs. Engelska eller latinska citat i karaktärs- eller klanbeskrivningarna är undantag från denna bestämmelse.

§ 8 Tillämpning av reglerna

Ett team av spelmedarbetare, community managers och supportmedarbetare ansvarar för att reglerna tillämpas. Dessa personer kan kontaktas via supportformuläret och med angivande av den verifierade e-postadressen, för att säkerställa att den användarens uppgifter hanteras konfidentiellt. Om en användare försöker kringgå det beslut som en ansvarig medarbetare har fattat genom att överlämna samma ärende till en annan medarbetare, kan detta leda till att kontot spärras eller tas bort. Klagomål till följd av detta beaktas ej, såtillvida de görs via motsvarande funktion i supportformuläret.

§ 9 Dataskydd

Endast ett fåtal uppgifter behöver uppges för att logga in i Spelet. Förutom e-postadressen måste Användaren ange ett lösenord för inloggningen och en pseudonym. Spelleverantören använder denna information i enlighet med sekretesspolicyn och de stränga kraven i de gällande lagarna (som BDSG (tyska dataskyddslagen) och TMG (tyska telemedielagen)). Användaren kan när som helst dra tillbaka sitt godkännande till att hans/hennes data används jämte § 13 avs. 2 nr. 4 TMG i framtiden genom att radera sitt konto i Spelets alternativ-meny.

§ 10 Kostnader

Spelet är helt kostnadsfritt. Genom anmälan och deltagande i spelet uppstår inga automatiska kostnader. Det finns dock möjlighet för användaren att tillgodogöra sig enheter av Premium-valuta mot pengar. De delas ut till det användarkonto, från vilket de efterfrågas. Priserna anges direkt i motsvarande meny i spelet. Premium-valutan kan i spelet användas för att nyttja ytterligare innehåll. Detta kan vara särskilda föremål, fortskaffningsmedel eller andra fördelar i spelet. Det finns dock ingen rätt till tillgängligheten av vissa fördelar. De enheter av Premium-valuta som krävs för att nyttja sådant respektive innehåll är tydligt utmärkt. Eftersom extra innehåll endast kan nyttjas om enheter av Premium-valuta finns tillgängligt på användarkontot, kan inga oväntade kostnader uppstå. Genom att använda Premium-valutan erhåller Användaren en icke-exklusiv nyttjanderätt för den valda fördelen, vilken endast gäller för respektive användarkonto. Om löptiden för denna fördel inte är angiven i spelet, är den begränsad till löptiden hos detta avtal. Samtliga rättigheter utöver den begränsade nyttjanderätten tillfaller spelleverantören.
Spelleverantören erbjuder olika betalningsmetoder, som Användaren fritt kan välja bland. I samband härmed har Spelleverantören affärsförbindelser till tredjepartsleverantörer, som exempelvis banker. Delvis sluter dessa leverantörer vid betalningsproceduren egna avtal med Användaren. I dessa fall involveras eventuellt leverantörens allmänna affärsvillkor. Några leverantörer, i synnerhet telekommunikations- och mobilnätleverantörer, är själva huvudavtalsparter gentemot Användaren. I dessa fall framskaffar Spelleverantören sina tjänster mot respektive leverantör, vilken äger den respektive fordran mot Användaren. Denna leverantör har alltså fordringar för egen räkning och inte för Spelleverantörens. Vid frågor, vänd dig till leverantören eller vår Support.

För att skydda yngre spelare finns det ingen möjlighet att i Spelet vinna eller förlora pengar (§ 6 avs. 2 JuSchG (tyska lagen om skydd för underåriga). Enheter av betalningsvalutan kan därför inte bytas mot en reell valuta eller utbetalas. Oförbrukade enheter förfaller när nyttjandeavtalet upphör.

Om användaren är minderårig, försäkrar denne genom att beställa enheter av Premium-valuta uttryckligen att denne har erhållit de för betalningen nödvändiga medlen för detta syfte eller för fritt förfogande.

§ 11 Återkallanderätt

Du kan återkalla din avtalsförklaring inom 14 dagar utan att uppge skäl i skriftlig form (per brev eller supportformulär). Fristen börjar vid mottagande av denna kungörelse i skriftlig form, dock inte före avtalsslutandet och ej heller innan vi uppfyllt våra informationsförpliktelser enligt artikel 246 § 2 i kombination med § 1 avs. 1 och 2 EGBGB och våra skyldigheter enligt § 312e avs. 1 mening 1 BGB (tyska civilkoden) i kombination med artikel 246 § 3 EGBGB (inledande lagen i den tyska civilkoden). Eftersom du inte anger några personliga uppgifter, beror vårt system för avkänning av inmatningsfel på tekniska standarder. För att utnyttja återkallandefristen räcker det att skicka återkallandet i tid. Återkallandet ställs till:

Företagsinformation

I händelse av ett faktiskt återkallande skall de ömsesidigt mottagna tjänsterna återgäldas och eventuellt upplupna värden (t.ex. räntor) återbördas. Om du helt eller delvis inte kan eller endast i försämrat skick kan återgälda de av oss mottagna tjänsterna, måste du ersätta oss med motsvarande värde. Detta kan leda till att du likväl måste uppfylla de avtalsmässiga betalningsförpliktelserna för perioden fram till återkallandet. Betalningsersättningsförpliktelserna måste uppfyllas inom 30 dagar. Fristen börjar för dig i och med ivägskickandet av din återkallandeförklaring, och för oss med dess mottagande.
Återkallanderätten infaller tidigare, om avtalet från båda sidor på deras uttryckliga önskan är fullständigt uppfyllt, innan du utövat din återkallanderätt. Som regel utgås från detta om du har börjat använda ditt spelkonto.

Slut på återkallandekungörelsen

§ 12 Slutklausul

Spelleverantören tar endast ansvar för skador i samband med användningen av Spelet som orsakas med avsikt eller grov vårdslöshet. Användaren har inte rätt att överlåta sina anspråk gentemot Spelleverantören till tredje part.

Lageni Förbundsrepubliken Tyskland gäller exkl. FN:s köprätt och den tyska, internationella privaträtten. Om Användaren inte har någon allmän laga domstol i Tyskland eller om Användaren är en handlare enligt Handelsgesetzbuch (tyska handelslagen) gäller Spelleverantörens säte som laga domstol för alla rättstvister. Spelleverantören har dessutom rätt att väcka klagan hos Användarens allmänna, laga domstol.

Om delar av dessa villkor inte överensstämmer, inte längre överensstämmer eller inte överensstämmer helt med det gällande rättsläget påverkas de övriga delarna inte av detta till innehåll eller giltighet. Den ogiltiga delen ersätts av en regel som i ekonomiskt avseende är så snarlik som möjligt.