Language:
DENNE AFTALE ER EN JURIDISK BINDENDE AFTALE. LÆS DEN VENLIGST OMHYGGELIGT. Velkommen til Middle-Earth™: Shadow of War™. WB Games Inc. ("WB Games") er stolte over at kunne tilbyde dig Middle-Earth™: Shadow of War™s spilsoftware (sammen med enhver opdatering hertil, "Spil Klienten"), til brug sammen med Middle-Earth™: Shadow of War™s online komponent (en "Spil Server"). Tilsammen udgør Spil Klienten og Spil Serveren spillet Middle-Earth™: Shadow of War™ ("Spillet"). Denne Slutbrugerlicensaftale ("SBLA" eller "Aftalen") regulerer din brug af Spil Klienten, mens Middle-Earth™: Shadow of War™s Servicebetingelser (som findes her: https://www.shadowofwar.com/terms-of-service ) ("Servicebetingelserne"), inkorporeret som en del af denne Aftale ved denne henvisning, regulerer din brug af Spil Serveren. Du anerkender at være bundet af vilkårene i denne Aftale og Servicebetingelserne ved at trykke på "Jeg Accepterer" nedenfor eller ved at installere eller bruge Spil Klienten.

1. Begrænset licens. Spil Klienten er licenseret, ikke solgt. Under forudsætning af din accept af og fortsatte overholdelse af bestemmelserne i denne SBLA giver WB Games dig hermed en begrænset, genkaldelig, ikke-eksklusiv, uoverdragelig, personlig licens til (a) at downloade og installere Spil Klienten på en PC (et "Underholdningssystem"), som du ejer, og (b) at bruge Spil Klienten i forbindelse med en Spil Server udelukkende til ikke-kommercielle underholdningsformål. Den foregående licens giver dig ikke tilladelse til at foretage nogen af de følgende handlinger, og du accepterer, at overtrædelsen af følgende begrænsninger i licensen udgør en krænkelse af WB Games immaterielle rettigheder:

a. Du må ikke sælge, licensere eller overdrage Spil Klienten eller nogen reproduktion eller modifikation heraf til nogen person eller enhed,

b. Du må ikke udvikle, distribuere eller hoste nogen server eller noget software designet til at interagere med Spil Klienten eller til at omdirigere eller emulere kommunikationsprotokollerne anvendt af WB Games,

c. Du må ikke modificere Spil Klienten eller nogen del deraf,

d. Du må ikke, og må ikke tillade andre at, kopiere, oversætte, foretage såkaldt reverse engineering (omvendt konstruktion), udlede kildekode fra, modificere, demontere, dekompilere eller fremstille afledte arbejder baseret på Spil Klienten eller nogen del deraf,

e. Du må ikke udvikle, distribuere eller anvende noget program tilhørende tredjemand, som er designet til at influere på spilleoplevelsen, herunder og uden begrænsning software søgerobotter, såkaldte cheats eller hacks eller noget andet software designet til at give spilleren en fordel,

f. Du må ikke udnytte Spillet eller nogen del deraf til noget kommercielt formål,

g. Du må ikke koble dig på en Spil Server undtagen ved brug af en autoriseret, umodificeret Spil Klient gennem en Steam tjeneste eller en anden af WB Games autoriseret tredjeparts computertjeneste som angivet heri, eller

h. Du må ikke bruge Spil Klienten til at koble dig på nogen server eller tjeneste andet end en Spil Server gennem en Steam tjeneste eller en anden af WB Games autoriseret tredjeparts tjeneste.

Licensen, som gives ved denne Aftale, medfører ingen overdragelse af adkomst eller ejerskab til Spillet (herunder og uden begrænsning Spil Klienten) og skal ikke forstås som et salg af nogen rettighed til Spillet. Alle rettigheder og adkomster til og interesser i Spillet og enhver kopi heraf (herunder uden begrænsning enhver titel, computerkode, teknologi, temaer, objekter, karakterer, karakterers navne, historier, dialog, slagord, lokationer, koncepter, kunstværker, musik etc.) er ejet af WB Games eller dets licensgivere.

2. Varighed. Denne SBLA er i kraft, indtil den opsiges, og sådanne bestemmelser, som efter deres natur skal forblive i kraft efter ophør af Aftalen, skal forblive i kraft efter ophør af Aftalen, herunder og uden begrænsning bestemmelserne vedrørende begrænsninger i licensen, ansvarsfraskrivelse, ansvarsbegrænsning, skadesløsholdelse og ejerskab. Du kan til enhver tid opsige denne Aftale ved permanent at destruere alle kopier af Spillet og relateret dokumentation, som måtte være i din besiddelse, herunder og uden begrænsning alle Spil Klienter i din varetægt eller under din kontrol.

3. Ejerskab. Du accepterer, at WB Games, i forholdet mellem dig og WB Games, ejer og fortsat vil eje alle rettigheder og adkomster til samt alle interesser i Spillet, alle kopier deraf og alt indhold deri. Spillet er beskyttet af ophavsretlige regler i USA, internationale traktater og anden lovgivning. Spillet kan indeholde materiale, som er licenseret af tredjeparter, og licensgiverne af sådant materiale har tredjepartsrettigheder i forhold til denne Aftale og har ret til at håndhæve deres rettigheder mod dig, såfremt du måtte misligholde denne Aftale.

4. Samtykke til Overvågning. Mens Spillet kører, er WB Games, dets asscocierede selskaber og dets samarbejdspartnere berettiget til at overvåge dit Underholdningssystem med henblik på at identificere sådan anvendelse, som strider med bestemmelserne i punkt 1. Du giver hermed dit samtykke til, at WB Games, dets asscocierede selskaber og dets samarbejdspartnere overvåger dit Underholdningssystem med det formål at identificere sådan anvendelse og oplyse WB Games om potentielle overtrædelser. WB Games, dets asscocierede selskaber og dets samarbejdspartnere er ikke forpligtet til at overvåge dit system.

5. Begrænset Garanti på Spil på Fysiske Medier

WB Games garanterer efter WB Games' bedste evne over for den oprindelige forbruger af Spillet, at mediet på hvilket Spillet er optaget er fri for materiale- og udførselsfejl i en periode på hundrede og firs (180) dage fra den oprindelige købsdato. Hvis der opstår en materiale- eller udførselsfejl inden for denne garantiperiode på hundrede og firs (180) dage, vil WB Games efter eget valg enten udbedre eller udskifte Spillet uden beregning. Hvis Spillet ikke længere er tilgængeligt, kan WB Games efter eget valg erstatte Spillet med et andet produkt af tilsvarende værdi. Den oprindelige køber er kun berettiget til denne garanti, hvis købsdatoen blev registreret ved salgsstedet eller hvis forbrugeren kan påvise (på en måde WB Games finder tilfredsstillende) at Spillet er blevet købt inden for de sidste hundrede og firs (180) dage.

Udnyttelse af garantien

Du skal underrette WB Games Kundeserviceafdeling om det problem, som kræver garantiservice ved at sende en besked til WBGames.Intsupport@warnerbros.com eller via internettet på http://support.wbgames.com. Hvis WB Games' servicetekniker ikke kan løse problemet telefonisk eller online via en e-mail, kan han/hun give dig lov til at returnere Spillet for egen risiko og regning, vedlagt din kvittering med dato for købet eller lignende købsbevis inden for garantiperioden på hundrede og firs (180) dage til:

Absolute Quality Ltd.
Att.: Warner Bros Tech Support
9th Floor, Skypark 1
8 Elliot Place
Glasgow G3 8EP
Scotland

WB Games kan ikke stilles til ansvar for uretmæssig returnering af Spillet og forbeholder sig retten til at sende sådanne uretmæssige returneringer tilbage til kunden.

Denne begrænsede garanti gælder ikke og har ingen retsvirkning, hvis: (a) fejlen ved Spillet er opstået gennem misbrug, uhensigtsmæssig brug, mishandling eller forsømmelse; (b) Spillet anvendes sammen med produkter, der ikke er solgt eller blevet tildelt licens af den behørige platformsproducent eller WB Games (herunder, men ikke begrænset til, ikke-autoriserede spiludvidelser eller kopieringsudstyr, adaptere eller strømforsyninger); (c) Spillet anvendes i kommercielt øjemed (herunder udlejning); (d) der modificeres eller manipuleres med Spillet; eller (e) Spillets serienummer bliver ændret, udvisket eller fjernet.

6. Ansvarsfraskrivelse. Spil Serverne er tilgængelige "som beset" i den udstrækning, dette er tilladt i henhold til gældende lovgivning. I den udstrækning lovgivningen tillader det, skal enhver form for garanti, udtrykkelig eller stiltiende, være ugyldig.

7. Begrænsning af Hæftelse.

a. Hverken du, WB Games, dennes ledelsesmedlemmer, moderselskab, associerede selskaber, licensgivere eller samarbejdspartnere er erstatningspligtig i forbindelse med noget indirekte tab i henhold til eller i forbindelse med denne SBLA eller nogen tilknyttet aftale, hvad enten sådant tab opstår i henhold til lovgivning eller i forbindelse med aftalebrud, almindeligt erstatningsansvar (herunder ved uagtsomhed), misligholdelse af lovgivningsmæssige forpligtelser, vildledning eller på anden måde.

b. Intet i denne SBLA udelukker eller begrænser nogen parts hæftelse:

(i) For svig eller svigagtig vildledning,

(ii) For dødsfald eller personskade forårsaget af partens uagtsomhed,

(iii) Under skadesløsholdelsen i Punkt 7, eller

(iv) For noget andet ansvar, som ikke kan fraskrives eller begrænses i henhold til gældende lovgivning.

8. Skadesløsholdelse. Du accepterer hermed at forsvare, friholde og holde WB Games, dennes ledelsesmedlemmer, moderselskab, datterselskaber, associerede selskaber, licensgivere og samarbejdspartnere skadesløs i forbindelse med ethvert krav, hæftelse, skade, tab eller omkostning (herunder rimelige omkostninger til advokat), som måtte pådrages som følge af, hidrørende fra eller relateret til din eventuelle misligholdelse af Punkt 1 i denne Aftale.

9. Ændringer til Aftalen og Spillet. WB Games er berettiget til at opdatere denne Aftale efter eget skøn, og du accepterer den opdaterede version af SBLA ved at fortsætte med at spille Spillet efter at have modtaget en sådan revideret SBLA, når denne træder i kraft. WB Games har ret til at ændre, modificere, suspendere eller indstille ethvert aspekt af Spillet på ethvert tidspunkt. . Du har ingen interesse, økonomisk eller på anden måde, i noget element eller indhold af Spillet.

10. Korrektioner og Opdateringer. WB Games har ret til at foretage korrektioner opdateringer og modifikationer (tilsammen "Opdateringer") til Spillet på ethvert tidspunkt, herunder Opdateringer af Spil Klienten installeret på dit Underholdningssystem. Opdateringer er ikke valgfrie. Du accepterer, at WB Games kan anvende og installere Opdateringer pr. distance med eller uden din viden, og du samtykker hermed til, at WB Games kan downloade og anvende sådanne Opdateringer.

11. Misligholdelsesbeføjelser. Du anerkender, at WB Games kan udsættes for uoprettelig skade, såfremt du måtte misligholde nogen af bestemmelserne vedrørende ejerskab, den givne licens eller begrænsninger i denne licens. I tilfælde af en sådan misligholdelse skal WB Games være berettiget til at søge om nedlæggelse af fogedforbud og/eller udstedelse af et fogedpålæg samt til at udøve sådanne øvrige beføjelser, som måtte være passende.

12. Advarsel om epileptisk anfald. En meget lille del af befolkningen oplever epileptiske anfald, når de udsættes for visse lysmønstre eller blinkende lys. Udsættelse for sådanne mønstre eller baggrunde på et fjernsyn eller ved at spille elektroniske spil kan forårsage et epileptisk anfald hos sådanne individer. Såfremt du eller nogen i din familie lider af en epileptisk tilstand, bør du konsultere din læge, før du spiller. Såfremt du oplever svimmelhed, synsændringer, øjen- eller muskeltrækninger, bevidstløshed, desorientering, ufrivillige bevægelser eller kramper, mens du spiller Spillet, skal du øjeblikkeligt ophøre med brugen af Spillet og konsultere din læge.

13. Lovvalg.

a. Fortolkningen, gyldigheden og gennemførelsen af denne SBLA og alle ikke-aftalemæssige forpligtelser, som udspringer af eller er forbundet med denne SBLA, skal være underlagt lovgivningen i dét land, hvor du har din permanente bopæl.

b. Ethvert retsligt skridt taget for at få afgjort en tvist i henhold til denne SBLA eller tjenesten skal være underlagt domstolenes ikke-eksklusive jurisdiktion i dét land, hvor du har din permanente bopæl (medmindre andet er aftalt på skrift mellem parterne).

c. Du og WB Games er enige om, at såfremt en del af denne Aftale måtte blive anset for at være i strid med gældende ret eller uden retskraft, skal den pågældende del anses for at være udskilt fra Aftalen, og den resterende del af afsnittet skal fortsat anses for at være retskraftig.

14. Øvrige bestemmelser. Vilkårene i denne Aftale, herunder bestemmelserne om Ansvarsfraskrivelse, Begænsning af Hæftelse og Skadesløsholdelse, er væsentlige dele af grundlaget for aftalen mellem WB Games og dig. WB Games ville ikke være i stand til at udbyde Spillet (herunder og uden begrænsning Spil Klienten) på et økonomisk grundlag uden sådanne begrænsninger. Sådanne bestemmelser om Ansvarsfraskrivelse, Begænsning af Hæftelse og Skadesløsholdelse er til fordel for WB Games' licensgivere, efterfølgere eller dem, som WB Games har transporteret deres rettigheder til. Du anerkender, at du ikke betragtes som og ikke skal angive dig selv som en repræsentant eller agent for, ansat hos, deltager i et joint venture med eller partner med WB Games. Du er ikke berettiget til at overdrage denne Aftale, hverken helt eller delvist, uden WB Games' forudgående, skriftlige samtykke, og ethvert forsøg på at overdrage Aftalen i strid med denne bestemmelse er ugyldigt. WB Games er berettiget til på ethvert tidspunkt at overdrage denne Aftale eller enhver af sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne Aftale uden dit samtykke. Et afkald på at gøre et forhold i henhold til denne Aftale eller krav i forbindelse med en misligholdelse af Aftalen gældende skal ikke anses for at være et afkald på at gøre noget andet forhold eller krav gældende, hvad enten sådant forhold eller krav måtte være af en tilsvarende karakter eller lignende. Enhver bestemmelse, som måtte blive anset for at være i strid med gældende ret af en kompetent domstol eller tilsynsmyndighed, skal anses for at være udskilt fra Aftalen, men en sådan udskillelse skal ikke have nogen effekt på retskraften af de øvrige bestemmelser i Aftalen. Denne Aftale, sammen med den Slutbrugerlicensaftale, der eventuelt er vedlagt Spillets manual, som inkorporerer alle de relevante dokumenter, som er nævnt heri, udgør hele aftalen mellem dig og WB Games vedrørende Spil Klienten og træder i stedet for alle tidligere aftaler mellem dig og WB Games relateret til Spil Klienten. Ved eventuel uoverensstemmelse mellem vilkårene i denne Aftale og i Slutbrugerlicensaftalen, der er vedlagt Spillets manual, vil vilkårene i denne Aftale være de gældende. Du accepterer, at du vil overholde al gældende lovgivning i forbindelse med Spil Klienten og denne Aftale, herunder og uden begrænsning i forbindelse med lovgivning vedrørende eksportkontrol. Du skal tilvejebringe alle nødvendige faciliteter, hjælpemidler og udstyr, som måtte være nødvendige for at spille Spillet, herunder passende computerudstyr og internetforbindelser, for din egen regning og risiko.

Dit køb af Spillet udgør en aftale om levering af tjenester, som vil påbegynde straks efter, du har trykket på "Jeg Accepterer" nedenfor. Du fortaber din ret til frit at opsige aftalen i henhold til implementeringen af Fjernsalgsdirektivet 97/7/EC i din jurisdiktion, når tjenesterne påbegyndes.

16. Kundesupport. I det usandsynlige tilfælde at der skulle opstå et problem med Spillet, er det muligt, du kun behøver simple anvisninger for at løse det. Kontakt derfor venligst WB Games Kundeserviceafdeling via e-mail på WBGames.intsupport@warnerbros.com eller via internettet på http://support.wbgames.com, før du tilbageleverer Spillet til butikken. Send ikke Spil til WB Games uden først at have haft kontakt med os.