Là cá nhân hoặc tổ chức giúp mọi người khám phá ra các trò chơi hấp dẫn thông qua những bài đề cử họ tạo.